Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Травма" Том 13, №2, 2012

Повернутися до номеру

Індивідуальний підхід до лікування хворих із дегенеративними ураженнями хребта

Автори: Піонтковський В.К., Касянчук В.М., Златів В.П., Бойко І.В. - Рівненська обласна клінічна лікарня

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Версія для друку


Резюме

Резюме. Оптимальні результати лікування дегенеративних процесів хребта можуть бути досягнуті тільки при адекватному виборі індивідуальної лікувальної методики. Нами проведено порівняльний аналіз методів лікування у різних категорій хворих. Епідуральний адгезіолізис показаний на ранніх стадіях остеохондрозу з явищами дисциту чи епідуриту, а також у хворих, в яких наявні протипоказання до оперативного втручання. Найбільш ефективним методом лікування з тривалим клінічним ефектом у пацієнтів із великими килами міжхребцевих дисків, що стенозують хребцевий канал, та явищами нестабільності є оперативне втручання з використанням декомпресивно-стабілізувальних технік.

Резюме. Оптимальные результаты лечения дегенеративных процессов позвоночника могут быть достигнуты только при адекватном выборе индивидуальной лечебной методики. Нами проведен сравнительный анализ методов лечения у разных категорий больных. Эпидуральный адгезиолизис показан на ранних стадиях остеохондроза с признаками дисцита или эпидурита, а также у больных, имеющих противопоказания к операции. Наиболее эффективным методом лечения с длительным клиническим эффектом у пациентов с большими грыжами межпозвоночных дисков, стенозирующими позвоночный канал, и признаками нестабильности является оперативное вмешательство с использованием декомпрессивно-стабилизирующих техник.

Summary. Only individualized treatment approach can be used to achieve optimal results in treatment of degenerative disc diseases. The comparative analysis of different treatment methods of patients had been carried out. Epidural adhesiolysis should be carried out at early stages of osteochondrosis with symptoms of discitis or epiduritis, as well as in patients with contraindications for surgery. The most effective treatment mode with long-term clinical effect in patients with large herniations of intervertebral disk, which causes the stenosis of vertebral canal, and with signs of instability is surgical intervention using decompressive stabilizing techniques.


Ключові слова

Ключові слова: епідуральний адгезіолізис, мікродискектомія, транспедикулярна фіксація.

Ключевые слова: эпидуральный адгезиолизис, микродиск­эктомия, транспедикулярная фиксация.

Key words: epidural adhesiolysis, microdiscectomy, transpedicular fixation.

Оптимальні результати лікування дегенеративних процесів хребта можуть бути досягнуті тільки при адекватному виборі лікувальної методики у кожного конкретного пацієнта з урахуванням стадії та клінічних проявів захворювання, анатомічних особ­ливостей, неврологічного статусу. Однак на сьогодні у фахівців різного профілю не існує єдиного підходу до лікування остеохондрозу хребта, тож саме цей факт призводить до тривалої непрацездатності та інвалідизації хворих [1].

Мета дослідження: визначити ефективність методик лікування дегенеративних захворювань хребта у різних категорій пацієнтів.

 

Матеріали та методи

Нами проведено порівняльний аналіз методів лі­ку­вання у різних категорій хворих. Епідуральний адге­зіолізис проведено 136 хворим із дегенеративно-дис­тро­фіч­ними захворюваннями хребта, це були переважно люди старшого віку 65–89 років, яким із тих чи інших причин (тяжка супутня патологія, відмова від оперативного втручання) неможливо було провести оперативне лікування [2].

Усім хворим, яким пропонувалося оперативне втру­чання, обов’язково виконувалися функціональні рент­генограми [3, 4]. Мікродискектомію проведено 45 хворим із наявністю кил міжхребцевих дисків та компресійним корінцевим синдромом без явищ не­ста­більності [5, 6]. Мікродискектомію та транспедикулярну фіксацію проведено 25 хворим із наявністю кил міжхребцевих дисків та компресійним корінцевим синдромом із початковими явищами нестабільності [7]. Мікродискектомію, транспедикулярну фіксацію та PLIF/TLIF (задній поперековий міжтіловий спондилодез/трансфорамінальний поперековий міжтіловий спондилодез) проведено 28 хворим із наявністю кил міжхребцевих дисків та компресійним корінцевим синдромом із явищами нестабільності та значним зниженням індексу диска [8, 9]. Магнітно-резонансна томограма пацієнтки з названою патологією до оперативного втручання подана на рис. 1.

Хворій виконано мікродискектомію міжхребцевого диска L4-L5, транспедикулярну фіксацію тіл L4-L5 хребців та PLIF (рис. 2, 3).

Транспедикулярну фіксацію та розширену де­ком­пре­сію (гемілямінектомія, лямінектомія) проведено 15 хворим із різними варіантами стенозу хребтового каналу [8–11].

Розподіл хворих за статевою та віковою ознакою був таким: жінок — 119, чоловіків — 114, віком від 27 до 89 років, середній вік — 48 років.

 

Результати та їх обговорення

Оцінку результатів проводили за загальноприйнятою шкалою Oswestry [12], за якою:

І група (від 0 до 20 %) — мінімальні порушення, 61,3 %;

ІІ група (від 20 до 40 %) — помірні, 31,1 %;

ІІІ група (від 40 до 60 %) — тяжкі, 4,9 %;

ІV група (від 60 до 80 %) — інвалідизуючі, 1,9 %;

V група (від 80 до 100 %) — порушення, що приковують хворого до ліжка, — 0 хворих.

Епідуральний адгезіолізис показаний на ранніх стадіях остеохондрозу (при протрузії диска до 4 мм), з явищами дисциту чи епідуриту у випадку неефективності консервативного лікування. Епідуральне введення ме­ди­каментів зменшує запальні явища та набряк, по­кра­щує кровообіг у зоні пошкодженого диска та корінця, що сприяє регресу клінічних проявів захворювання (M. Revel, 1997). При неефективності даної методики протягом 6–8 тижнів необхідно вирішувати питання про доцільність хірургічного втручання.

При початкових клінічних та морфологічних проявах дегенеративних процесів у хребті об’єм оперативних втручань повинен бути мінімальний, тоді як виражені дегенеративні процеси вимагають більш об’ємних хірургічних операцій.

 

Висновки

Найбільш ефективним методом лікування з тривалим клінічним ефектом у пацієнтів із наявністю великих кил міжхребцевих дисків, що стенозують хребцевий канал, та явищами нестабільності є оперативне втручання з використанням декомпресивно-стабілізувальних технік. У хворих, яким через ті чи інші причини оперативне втручання провести неможливо, необхідно виконувати епідуральний адгезіолізис, що має хоч і тимчасовий клінічний ефект (від 12 до 24 міс.), однак значно покращує якість життя даної категорії пацієнтів.


Список літератури

 1. Золотник Э.И. Некоторые вопросы клиники и диагнос­тики выпадения межпозвоночных дисков / Э.И. Золотник // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 1990. — № 10. — С. 1268-1272.
 2. Піонтковський В.К. Диференційований підхід у лі­ку­ванні дегенеративно-дистрофічних захворювань хреб­та / В.К. Піонтковський // Тези доповідей все­української науково-практичної конференції «Сучас­ні до­слідження в травматології та орто­пе­дії». — Харків, 2011. — С. 183-184.
 3. Nachemson A.L. Instability of the lumbar spine:  Pathology, treatment, clinical evaluation / A.L. Nachem­son // Neurosurg. Clin. North. Am. — 1991. — Vol. 2, № 4. — Р. 785-790.
 4. Продан А.И. Клинико-рентгенологические особенности и хирургическое лечение полисегментарного поясничного остеохондроза: Дис… канд. мед. наук / Александр Иванович Продан. — Х., 1981. — 221 с.
 5. Caspar W. A new surgical procedure for lumbar disc herniation causing less tissue damage through a microsurgical approach / W. Caspar // Advances in neurosurg. — 1977. — Vol. 4. — P. 74-77.
 6. Caspar W. microsurgery of the lumbar spine / W. Caspar // Rockville. — 1990. — P. 227-231.
 7. Піонтковський В.К. Транспедикулярна фіксація при поперековому остеохондрозі: Дис… канд. мед. наук / Валентин Костянтинович Піонтковський. — Х., 2009. — 239 с.
 8. Продан А.И. Ортопедические аспекты хирургического лечения стеноза позвоночного канала / А.И. Продан // Ортопед. травматол. — 2005. — № 1. — С. 93-98.
 9. Продан А.И. Стеноз поясничного отдела позвоночного канала: Дис… д-ра мед. наук / Александр Иванович Продан. — Х., 1994. — 579 с.
 10. Кадырова Л.А. Неврологические аспекты стеноза позвоночного канала / Л.А. Кадырова, В.Г. Марченко // Ортопед. травматол. — 2005. — № 1. — С. 86-93.
 11. Nasca R.J. Lumbar spinal stenosis: surgical considerations / R.J. Nasca // Journal of the southern orthopedic associa­tion. — 2002. — Vol. 11, № 3. — P. 127-134.
 12. Fairbank J.C.I. The oswestry disability index / J.C.I. Fairbank, P.B. Pyncent // Spine. — 2000. — Vol. 25, № 22. — P. 2940-2953.

Повернутися до номеру