Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Залежність післяопераційного болю від способу загальної анестезії при аденотомії у дітей

Authors: Георгіянц М.А., Пушкар М.Б.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: вибір способу загальної анестезії для зменшення післяопераційного (п/о) болю при аденотомії у дітей.
Матеріали і методи. 117 дітей середнім віком 7,6 ± 0,2 року, яким проведено аденотомію в умовах загальної анестезії, було розподілено на 3 групи: I — в/в анестезія пропофолом; II — інгаляційна анестезія севофлураном; III — в/в анестезія тіопенталом Na. Аналгезію інтраопераційно забезпечували фентанілом (2 мкг/кг). П/о знеболювання — планово ібупрофен per os (10 мг/кг). Досліджували рівень кортизолу (К), інсуліну, глюкози крові на етапах: до операції, аденотомії, екстубації та в 1-шу п/о добу. Розраховували різницю цих показників між етапами дослідження (Δ). Ефективність знеболювання оцінювалась за шкалою болю Wong-Baker FACES Pain Scale. Проведено кореляційний аналіз за Пірсоном (r), дисперсійний аналіз з обчисленням критерію F Фішера.
Результати та обговорення. На 1-шу п/о годину інтенсивність болю була більшою у II групі — 1,4 ± 0,2 порівняно з I групою — 0,8 ± 0,1 та III групою — 0,8 ± 0,1 (р = 0,013 та р = 0,012 відповідно). На 1-шу п/о добу дітей усіх груп п/о біль не турбував.
Найбільші коливання серед маркерів стресу були притаманні рівню кортизолу. У I групі впродовж усіх етапів дослідження рівень кортизолу перебував у межах референтних значень. У II та III групах відзначалася більш істотна тенденція до зростання його рівня на етапі аденотомії, але вірогідної різниці між групами не було (p > 0,05). Лише у I групі зміна рівня кортизолу в періопераційному періоді впливала на інтенсивність п/о болю. Значення ΔК до  аденотомії впливало на рівень болю у 1-шу п/о добу (F = 4,321; p = 0,038).
Проведений кореляційний аналіз у I групі виявив помітний позитивний зв’язок ΔК (до аденотомії) — біль у 1-шу п/о добу (r = 0,58; p = 0,031).
Висновки. Враховуючи виявлені взаємозв’язки між рівнем кортизолемії та п/о болем, ми припускаємо, що саме за рахунок мінімальних змін рівня кортизолу в періопераційному періоді пропофол зменшує інтенсивність п/о болю порівняно з севофлураном та тіопенталом Na.


Back to issue