Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Цитокіновий профіль на початку ішемічного інсульту

Authors: Кущ К.О., Зозуля О.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та МНС ФПО, кафедра нервових хвороб та нейрохірургії ФПО, м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: вивчити рівні прозапальних (інтерлейкін (IL)-6, фактор некрозу пухлини (TNF-α)) та протизапальних (IL-10) цитокінів у 1-шу добу ішемічного інсульту.
Матеріали та методи. У дослідження ввійшло 36 пацієнтів з гострим (до 24 годин від початку) порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом, із них 22 (61 %) чоловіки, 14 (39 %) жінок середнього віку (68,0 ± 5,4 року). При надходженні свідомість за шкалою коми Глазго у 15 (42 %) із них дорівнювала 7–8 балам, у 21 (58 %) — 9–12 балам, тяжкість за NYHSS — 22,0 ± 2,5 бала. Усім пацієнтам проведена нейровізуалізація на спіральному комп’ютерному томографі Toshiba Activion-16. Концентрацію цитокінів у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу (ELISA) на імуноферментному аналізаторі HumaReader за допомогою стандартних наборів реактивів Diaclone (Франція). 
Результати дослідження. Встановлено, що рівень IL-6, який є ключовим медіатором мікрогліальних нейроімунних функцій, перевищував норму на 124 % (р < 0,01). Рівень TNF-α, який токсично діє на ней–рони шляхом активації системи генерації активних форм кисню, перевищував норму на 61 % (р < 0,01). Рівень протизапального IL-10 був на 21,5 % нижче від норми (р < 0,01). Коефіцієнт запалення (співвідношення IL-6/IL-10) на 280 % перевищував норму (р < 0,01). Це свідчило про переважання в організмі прозапальних процесів над протизапальними.
Висновки. Переважання процесів запалення у першу добу ішемічного інсульту може бути ознакою несприятливого перебігу хвороби у подальшому.


Back to issue