Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Зв’язок летальності пацієнтів при гострому ішемічному інсульті з лабораторно-функціональними показниками

Authors: Семененко А.І.(1), Кобеляцький Ю.Ю.(2), Кондрацький Б.О.(3), Семененко Н.О.(1)
1 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
2 - ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
3 - ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів, Україна

Sections: Medical forums

print version

Моніторинг життєво важливих лабораторних та функціональних показників пацієнтів із гострим інсультом є невід’ємною складовою лікування таких хворих. 
Мета: ретроспективно дослідити зв’язок летальності стаціонарних хворих із гострим ішемічним інсультом із лабораторно-функціональними показниками. 
Матеріали та методи. Аналізу піддавалися всі історії хвороби померлих пацієнтів та 72 історії хвороби пацієнтів, які виписані додому і які надходили до стаціонару з 2012 по 2014 р. з 12 балами та менше за шкалою коми Глазго (ШКГ). Статистичній обробці піддавалися 8 діб перебування пацієнта в стаціонарі. Оцінка історій хвороби проводилася шляхом вивчення паспортних та анамнестичних даних, об’єктивного обстеження, лабораторних та інструментальних методів дослідження. 
Результати та їх обговорення. Проведений непараметричний ранговий кореляційний аналіз Спірмена майже у всі періоди спостереження показав переконливий (вірогідний) зв’язок між летальністю пацієнтів та зниженням систолічного артеріального тиску (САТ), появою фібриногену В, негативною динамікою неврологічного статусу за ШКГ та зростанням рівня сечовини (р < 0,05). Інші досліджувані показники мали вірогідне значення та корелювали зі смертністю лише в певні часові проміжки, що пов’язано з особливістю розвитку патобіохімічного каскаду та формування ускладнень при інсульті. 
Висновок. Слід зосередити свою увагу як на прогностичних маркерах та критеріях ефективності терапії гострого ішемічного інсульту на таких показниках, як САТ, фібриноген В, неврологічний статус за ШКГ, рівень сечовини.


Back to issue