Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal Том 18, №1, 2022

Back to issue

Experience of application of chronomedicine achievements in comprehensive rehabilitation of neurological patients

Authors: Сіделковський О.Л.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Жива матерія протягом мільйонів років існує в умовах ритмічних змін геофізичних параметрів навколишнього середовища, і кожна фізіологічна реакція, будь-яке біологічне явище має свою, властиву тільки йому унікальну періодичність. Порушення гармонії ритмічних процесів в організмі людини призводить до неузгодженості регуляторних фізіологічних механізмів і, як наслідок, до розладів його індивідуальних біоритмів. Біологічні ритми є найважливішими механізмами регуляції різних функцій організму, що забезпечують гомеостаз та адаптацію людини до зовнішнього середовища. Останнім часом інтерес до хрономедицини значно зріс через відкриття практичного застосування знань про біоритми та їх порушення (десинхроноз). Добові коливання характерні для роботи практично всіх органів і систем: серцево-судинної, дихальної, травної, видільної. Циркадіанні коливання роботи цих систем багато в чому визначаються станом вегетативної нервової системи й ендокринних залоз. Момент народження кожної людини визначає синхронізацію унікальних, індивідуальних біологічних ритмів. Індивідуальні біоритми збігаються з днем народження людини і перебувають під впливом сонячної активності, положення планет, Місяця, зірок та ін. Призначення ліків як з профілактичною, так і з лікувальною метою має здійснюватись в обов’язковому порядку з урахуванням біоритмів пацієнта. Хворобливі стани формують власні ритми, що негативно впливають на стан пацієнта.

Living matter has existed for millions of years in the conditions of rhythmic changes in geophysical parameters of the environment, and each physiological reaction, any biological phenomenon has its own, unique periodicity. Violation of the harmony of rhythmic processes in the human body leads to inconsistencies in regulatory physiological mechanisms and, as a consequence, to disorders of individual biorhythms. Biological rhythms are the most important mechanisms of regulation of various body functions that ensure homeostasis and human adaptation to the environment. Recently, interest in chronomedicine has grown significantly due to the discovery of the practical application of knowledge about biorhythms and their disorders (desynchrony). Daily fluctuations are characteristic of almost all organs and systems: cardiovascular, respiratory, digestive, excretory. Circadian fluctuations in the work of these systems are largely determined by the state of the autonomic nervous system and endocrine glands. The moment of birth of each person determines the synchronization of unique, individual biological rhythms. Individual biorhythms coincide with a person’s birthday and are influenced by solar activity, the position of planets, the Moon, stars, and others. Prescribing drugs for both prophylactic and therapeutic purposes must be carried out taking into account the patient’s biorhythms. Painful conditions form their own rhythms that negatively affect the patient’s state.


Keywords

хрономедицина; реабілітація; десинхроноз; індивідуальні біоритми людини; фармакокінетика; біологічний годинник; циркадіанна система

chronomedicine; rehabilitation; desynchrony; individual human biorhythms; pharmacokinetics; biological clocks; circadian system


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Агаджанян Н.А. Ритмы жизни и здоровье. М.: Знание, 1975. 95 с.
2. Агаджанян Н.А. Человек и биосфера. Медико-биологические аспекты. М.: Знание, 1987. 96 с.
3. Адаменко Р.Я. Применение витаминов в неврологии: методические рекомендации. К., 2002. С. 22.
4. Адаменко Р.Я., Головченко Ю.И. Влияние метеофакторов на течение сердечно-сосудистых заболеваний. Журн. практ. лікаря. 2003. № 5. С. 32-34.
5. Адаменко Р.Я., Головченко Ю.І. Сон та здоров’я людини. Сімейна медицина. 2004. № 1. С. 5-7.
6. Апрелев В. Время. Стрелки часов и наше здоровье. М.: АСТ; СПб.: Астрель СПб., 2006. 221 с.
7. Биоритмы в жизни человека. Все о медицине. 1997. № 27.
8. Адаменко Р.Я. Биоритмы в нашей жизни. К.: Знание, 1988.
9. Вейн А.М. Лекции по неврологии неспецифических систем. М., 2007. 112 с.
10. Евтушенко С.К. Введение в кардионеврологию. Нейронауки: теоретические и клинические аспекты. К., 2007. № 1. С. 88-99.
11. Евтушенко С.К. Новые факторы риска развития инсульта у лиц молодого возраста. Журнал неврологии и психиатрии им. С. Корсакова. 2015. № 115(12). С. 3-12.
12. Протокол надання медичної допомоги хворим на вегето-судинну дистонію (наказ МОЗ України 17.08.2007 № 487).
13. Яхно Н.Н. и др. Деменции: руководство для врачей. М.: МЕДпресс-информ, 2010. 272 с.
14. Сиделковский А.Л. Неврология: атлас-справочник. К.: Паблиш Про, 2020. 856 с.
15. Неврология. Фармакотерапия без ошибок. Руководство для врачей. Под ред. А.А. Скоромца, А.В. Амелина. М.: Е-ното, 2019. 608 с. (серия «Фармакотерапия без ошибок»).

Back to issue