Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 11, №3, 2022

Повернутися до номеру

Вплив біомаркера Dna-j білка теплового шоку члена 9 родини B (DNAJB9) у зразках біопсії нирки на нирковi результати при фібрилярному гломерулонефриті

Автори: Fateme Shamekhi Amiri
National Tehran University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Imam Khomeini Hospital Complex (Teaching Hospital), Tehran, Iran

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Фібрилярний гломерулонефрит — рідкісне захворювання клубочків, що проявляється гіпертензією, гематурією, нефротичним синдромом і нирковою недостатністю. Мета дослідження: оцінити вплив маркера забарвлення DNAjB9 у зразках біопсії нирок на нирковi результати. Матеріали та методи. У цьому аналітичному (експериментальному) клінічному дослідженні з дизайном рандомізованого клінічного випробування (метааналітична стаття) були обстежені 72 пацієнти з підтвердженим біопсією фібрилярним гломерулонефритом. Вивчені клінічні ознаки, лабораторні дані при первинному зверненні, методи лікування та наслідки. Стаття написана на основі пошуку в базах PubMed Central і Google Scholar для виявлення потенційно релевантних статей. Медіана, відсоток, середнє ± стандартне відхилення (SD), двовибірковий t-критерій і хі-квадрат, двопропорційний метааналіз різниць та аналіз Каплана — Меєра використовувалися для статистичної оцiнки. Крім того, для статистичного аналізу враховували відносний ризик, співвідношення шансів, кореляцію Спірмена. Результати. Медіана та інтерквартильний діапазон віку пацієнтів із фібрилярною нефропатією на момент встановлення діагнозу дорівнювали 55 і 18 років відповідно. У поточному дослідженні не було статистично значущої різниці між групами чоловіків і жінок (p = 0,35). Існувала значуща статистична кореляція між підвищеним рівнем креатиніну сироватки, часом останнього вимірювання креатиніну сироватки і значенням р = 0,01 та довірчим інтервалом (ДІ) від 0,7820 до –0,1258 під час спостереження. Відносний ризик прогресування ниркової недостатності до використання замісної ниркової терапії (↑ ≥ 2 рази рівня креатиніну в сироватці крові або діаліз чи трансплантація нирки) у DNAjB9-позитивних (група І) та DNAjB9-негативних пацієнтів (група ІІ) оцінювався як 2,67 iз 95% ДІ від 1,128 до 6,3044 і значенням р = 0,025. Співвідношення шансів прогресування ниркової недостатності до замісної ниркової терапії (↑ ≥ 2 рази рівня сироваткового креатиніну або діаліз чи трансплантація нирки) було оцінено як 4,33 iз 95% ДІ від 0,9464 до 19,8417 і значенням р = 0,058. Виявлено статистично значущу різницю при порівнянні групи I та групи II щодо ймовірності смертності (аналіз Каплана — Меєра) під час подальшого спостереження (р < 0,0001). Висновки. У цьому дослідженні виявлено високий ризик смертності серед DNAjB9-негативних пацієнтів (8/64, 12,5 %) порівняно з DNAjB9-позитивними пацієнтами (0/8) зі статистично значущим рівнем. Відносний ризик і співвідношення шансів прогресування ниркової недостатності до замісної ниркової терапії оцінювалися як 2,67 і 4,33 відповідно.

Background. Fibrillary glomerulonephritis is a rare glomerular disease that presents with hypertension, hematuria, nephrotic syndrome and renal insufficiency. The purpose of this research was to assess effect of DNAjB9 staining marker in kidney biopsy specimens on kidney outcomes. Materials and methods. In this analytic (experimental) clinical study with randomized clinical trial design in meta-analysis article, 72 patients with biopsy-proven fibrillary glomerulonephritis were investigated. Clinical features, laboratory data at initial presentation, management and outcomes were collected. The paper has written based on searching PubMed Central and Google Scholar to identify potentially relevant articles. Median, percentage, mean ± standard deviation (SD), two-tailed t and Chi-square, two proportion difference meta-analysis and Kaplan-Meier analysis were used for statistical evaluation. Moreover, relative risk, odds ratio, Spearman’s correlation for statistical analyses were used. Results. The median and interquartile range of age of patients with fibrillary nephropathy at the time of diagnosis were 55 and 18 years, respectively. There was no statistically significant difference between two sex groups of males and females in current research ­(p-value: 0.35). There was significant statistical correlation between elevated serum creatinine level and time of last serum creatinine measurement with p-value of 0.01 and confidence interval (CI) of 0.7820 to –0.1258 during follow-up. Relative risk of kidney failure progression to kidney replacement therapy (↑ ≥ 2-fold in serum creatinine or dialysis or kidney transplant) in DNAjB9-positive (group I) and DNAjB9-ne­gative patients (group II) was assessed 2.67 with 95% CI of 1.128 to 6.3044 and p-value of 0.025. Odds ratio of kidney failure progression to kidney replacement therapy (↑ ≥ 2-fold in serum creatinine or dialysis or kidney transplant) was assessed 4.33 with 95% CI of 0.9464 to 19.8417 and p-value of 0.058. There was statistically significant difference when comparing group I and group II for mortality probability (Kaplan-Meier analysis) during follow-up (P < 0.0001). Conclusions. The present study revealed high mortality in DNAjB9-negative (8/64, 12.5%) versus DNAjB9-positive patients (0/8) with statistically significant level. Relative risk and odds ratio of kidney failure progression to kidney replacement therapy were assessed 2.67 and 4.33, respectively.


Ключові слова

маркер DNAjB9; електронна мікроскопія; термінальна стадія хвороби нирок; фібрилярний гломерулонефрит; шкала MEST-C

DNAjB9 marker; electron microscopy; end-stage kidney disease; fibrillary glomerulonephritis; MEST-C score


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Kudose S., Canetta P., Andeen N.K. et al. Diagnostic approach to glomerulonephritis with fibrillar IgG deposits and light chain restriction. Kidney Int. Rep. 2021. 6. 936-45.
2. Rosenstock J.L., Markowitz G.S. Fibrillary glomerulonephritis: An update. Kidney Int. Rep. 2019. 4. 917-22.
3. Klomjit N., Alexander M.Р., Zand Ladan. Fibrillary Glomerulonephritis and DnaJ Homolog Subfamily B Member 9 (DNAJB9). Kidney360. 2020. 1. 1002-1013.
4. Ando M., Ohashi K., Akiyama H. et al. Chronic kidney disease in long term survivors of myeloablative allogenic haematopoietic cell transplantation: prevalence and risk factors. Nephrol. Dial. Transplant. 2010. 25. 278-82.
5. Hatamizadeh P. Introducing nephrocardiology. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2022. 17. 311-3.
6. Andeen N.K., Yang H.Y., Dai D.F., MacCoss M.J., Smith J.D. Dnaj Homolog subfamily B member 9 is a putative autoantigen in fibrillary GN. J. Am. Soc. Nephrol. 2018. 29. 231-239.
7. Andeen N.K., Troxell M.L., Riazy M. et al. Fibrillary glomerulonephritis: clinicopathologic features and atypical cases from a multi-institutional Cohort. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2019. 14. 1741-1750.
8. Bae J., Won Y.J., Lee B.W. Non-albumin proteinuria (NAP) as a complementary marker for diabetic kidney disease (DKD). Life. 2021. 11(224). 1-12.
9. Nasr S.Н., Chavez O., Dasari S., Thesis D.Т., Vrana J.А., Fatima H., et al. Donor-derived allect 2 amyloidosis  and recurrent fibrillary glomerulonephritis in a transplant allograft. Kidney Med. 2021. 3(3). 433-37.
10. Park J.Н., Kim B.R., Chun B.G., Kim M.Н., Shin H.S., Jung Y.S. et al. Coexistence of fibrillary glomerulonephritis in a patient with multiple myeloma. Intern. Med. 2012. 51. 1379-1381.
11. Fisher P.W., Ho L.Т., Goldschmidt R., Semerdjian R.J., Rutecki G.W. Familial mediterranean fever, inflammation and nephrotic syndrome: fibrillary glomerulopathy and the M6801 missence mutation. BMC Nephrol. 2003. 41-7.
12. Javaid M.М., Denley H., Tagboto S. Fibrillary glomerulonephritis with small fibrils in a patient with the antiphospholipid antibody syndrome successfully treated with immunosuppressive therapy. BMC Nephrol. 2007. 8 (7). 1-6.
13. Pliquett R.U., Mohr P., Mukhtar B., Girndt M., Markau S. Plasmaphresis leading to remission of refractory nephrotic syndrome due to fibrillary glomerulonephritis: a case report. J. Med. Case Rep. 2012. 6. 116. 1-6.
14. Navaro-Antolin J., Quereda C., Mampaso F., Gonzalo A., Rivera M., Orte L. et al. Rapidly progressive fibrillary glomerulonephritis and cutaneous T-cell lymphoma. Nephron. 1996. 73. 107-8.
15. Adapa S., Konala V.М., Naramala S., Nast C.C. Multiple morphological phenotypes of monoclonal immunoglobulin disease on renal biopsy: significant of treatment. Clin. Nephrol. 2020. 8. 17-24.
16. Sung W.K., Jeong J.U., Bang K.T. et al. Fibrillary glomerulonephritis combined with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Kidney Res. Clin. Pract. 2015. 117-9.
17. Her M.Y., Kang M.S., Kim D.Y. Fibrillary glomerulonephritis in a patient with rheumatoid arthritis. Letters to Editors. Clin. Exp. Rheumatol. 2008. 26(1). 158.
18. Joffy S., Cathro H.Р., Bellizzi A.М., Balogun R.A. Renal clinico-pathology teaching case: Fibrillary glomerulonephritis. Tropical J. Nephrol. 2008. 3(2). 115-8.
19. Watanabe K., Nakai K., Hosokawa N. et al. A case of fibrillary glomerulonephritis with fibril deposition in the arteriolar wall and a family history of renal disease. Case Rep. Nephrol. Dial. 2017. 7. 26-33.
20. Fillippone E.J., Chmielewski C., Gulati R., Newman E., Faber J.L. Do novo fibrillary glomerulonephritis (FGN) in a renal transplant with chronic hepatitis B. Case Rep. Transpl. 2013. 1-5.
21. Lodhi M.U., Saleem T.S., Usman M.S. et al. Fibrillary glomerulonephritis in a patient with sjogren’s syndrome. Cureus. 2018. 10 (4). 1-7.
22. Gielen G.А.L., Wetzels J.F.M., Steenbergen E.J., Mudde A.H. Fibrillary glomerulonephritis in a patient with type 2 diabetes mellitus. Netherland J. Med. 2006. 64 (4). 119-123.
23. Jeyabalan A., Batal I., Piras D., Morris H.K., Appel G.B. Familial fibrillary glomerulonephritis in living related kidney transplantation. Kidney Int. Rep. 2021. 6. 239-42.
24. Momose A., Nakajima T., Chiba S. et al. A case of fibrillary glomerulonephritis associated with thrombotic microangiopathy and anti-glomerular basement membrane antibody. Nephron Extra. 2015. 5. 30-8.
25. Dolores Sánchez de la Nieta García M., González López L., Castro Fernández P. Fibrillary glomerulonephritis simulating glome–rular basal antimembrane antibody disease with associated thrombo–tic microangiopathy and ANCAp. Nefrologia. 2021. 907. 1-3.
26. Nebuloni M., Gendreni A., Tosoni A., Caruso S., di Belgiojoso G.B. Fibrillary glomerulonephritis with prevalent IgA deposition associated with undifferentiated connective tissue disease: A case report. Nephrol. Dial. Transplant. Plus. 2010. 3. 57-59.
27. Cheungpasitporn W., Zacharek C.С., Fervenza F.С., Cornell L.D., Sethi S., Herrera Hernandez L.Р. et al. Clin. Kidney J. 2016. 9 (1). 97-101.
28. Nilajgi S., Killen J.Р., Baer R., Renaut P., Mantha M. Fibrillary glomerulonephritis: presenting as crescentric glomerulonephritis causing rapidly progressive renal disease. Nephrol. Dial. Transplant. Plus. 2011. 4. 413-5.
29. Sethi S., Adeyi O.А., Rennke H.G. A case of fibrillary glomerulonephritis with linear immunoglobulin G staining of the glomerular capillary walls. Arch. Pathol. Lab. Med. 2001. 125. 534-6.
30. Kfoury H.K. Fibrillary glomerulonephritis: A diagnosis not to be missed. Saudi Kidney Dis. Transpl. 2021. 23 (6). 1246-50.
31. Shah H.Н., Thakkar J., Pullman J.М., Mathew A.T. Fibrillary glomerulonephritis presenting as crescentric glomerulonephritis. Indian J. Nephrol. 2017. 27 (2). 157-60.
32. Huerta A., Segovia B., Hernandez A. et al. When the finding of glomerular fibrils in patients with nephrotic syndrome leads to an erroneous diagnosis. Nephrol. Dial. Transplant. Plus. 2009. 2. 63-6.
33. Alpers C.Е., Kowalewska J. Fibrillary glomerulonephritis and immunotactoid glomerulopathy. J. Am. Soc. Nephrol. 2008. 19. 34-37.
34. Vera Mendez F.J., Molina Nunez M., Hernandez Garcia M.А., Garcia Solano J. Fibrillary and immunotactoid glomerulonephritis: report of a case and review of the literature. An. Med. Interna. 2005. 22(1). 35-8.
35. Marin L.L., Mendez R.В., Ferrer B.L. et al. Fibrillary glomerulonephritis: presentation of case and differential diagnostics with diseases from deposits. Morfovirtual 2016; Third Virtual Congress of Morphological Sciences. Third Scientific Conference of the Santiago Ramón y Cajal Chair. 1–15.
36. Churg J., Venkataseshan V.S. Fibrillary glomerulonephritis without immunoglobulin deposits in the kidney. Kidney Int. 1993. 44. 837-42.
37. Uchida T., Komatsu S., Sakai T., Kojima A., Iwama S., Sugisaki K., et al. CEN Case Rep. 2021. 10. 442-7.
38. Amir-Ansari B., O̕Donnell P., Nelson S.R., Cairns H.S. Fibrillary glomerulonephritis in a patient with adenocarcinoma of stomach. Nephrol. Dial. Transplant. 1999. 12. 210-11.
39. Lerner G., Singer G., Larsen C.Р., Caza T.N. Immunoglobulin-negative fibrillary glomerulonephritis masked in diabetic nephropathy: A case report and discussion of a diagnostic pitfall. Glomerular dis. 2021. 1-11.
40. Fernandez de Larrea C., Rovira M., Mascaro J.J.М. et al. Generalized cutis laxa and fibrillar glomerulopathy resulting from IgG deposition in IgG-lambda monoclonal gammopathy: pulmonary hemorrhage during stem cell mobilization and complete hematological response with bortezomib and dexamethasone therapy. Europ. J. Hematol. 2008. 82. 154-8.
41. Leibler C., Moktefi A., Matignon M., Debiais-Delpec C., Oniszczuk J., Sahali D. et al. Rituximab and fibrillary glomerulonephritis: Interest B cell reconstitution monitoring. J. Clin. Med. 2018. 7(430). 1-7.
42. Gandhi P., Tang J. Successful treatment of a unique case of congophilic fibrillary glomerulonephritis. Med. 2020. 99(28). 1-3.
43. Masson R.G., Rennke H.G., Gottlieb M.N. Pulmonary he–morrhage in a patient with fibrillary glomerulonephritis. New Engl. J. Med. 1992. 1-4.
44. Kornblihtt L.І., Vassaillu P.S., Heller P.G., Lago N.R., Alvarez C.L., Molinas F.S. Primary myelofibrosis in a patient who developed primary biliary cirrhosis, autoimmune hemolytic anemia and fibrillary glomerulonephritis. Ann. Hematol. 2008. 87. 1019-20.
45. Wu C.К., Leu J.G., Yang A.H., Tarng D.С., Tung H.Y., Chiang S.S. Simultaneous occurrence of fibrillary glomerulonephritis and renal fibrosis in nonmalignant monoclonal gammopathy. BMC Nephrol. 2016. 17. 17. 1-5.
46. Sainz-Prestel V., Hernandez-Perez J., Rojas-Rivera J., Milicua-Munoz J.М., Edigo J., Ortiz A. Rituximab-associated interstitial lung disease in fibrillary glomerulonephritis. Clin. Kidney J. 2013. 6. 510-2.
47. Cheung C.Y., Chan A.О.К., Chan G.P.Т., Iu H.Y.Р., Shek C.С., Chau K.F. Long-term of kidney transplantation in a patient with coexisting lipoprotein glomerulopathy and fibrillary glomerulonephritis. Clin. Kidney J. 2014. 7. 396-8.
48. Sekulic M., Nasr S.Н., Grande J.Р., Cornell L.D. Histologic regression of fibrillary glomerulonephritis: the first report of biopsy-proven spontaneous resolution of disease. Clin. Kidney J. 2017. 10 (6). 738-41.
49. Maroz N., Reuben S., Nadasdy T. Treatment of fibrillary glomerulonephritis with use of repository corticotropin injections. Clin. Kidney J. 2018. 11(6). 788-90.
50. Cantillo J.D.J., Lopez R.D.Р., Andrade R.E. Glomerular deposition disease, regarding a case of fibrillary glomerulonephritis. Biomed. 2009. 29. 539-46.
51. Yumura W., Nitta K., Horita S., Ozu H., Honda K., Nihei H. Nephrotic syndrome associated with fibrillary deposits in the glomeruli. Intern. Med. 1995. 34. 46-50.
52. Suzuki S., Konta T., Koizumi R., Nishida W., Abiko H., Kubota I. Fibrillary glomerulonephritis with hypocomplementemia. Intern. Med. 2003. 42. 719-22.
53. Sundaram S., Mainali R., Norfolk E.R., Shaw IV J.H., Zhang P.L. Fibrillary glomerulopathy secondary to light chain deposition disease in a patient with monoclonal gammopathy. Ann. Clin. Lab. Sci. 2007. 37 (4). 370-4.
54. Sehgal R., Sajjad S.M., Thapa J.K. Fibrillary glomerulonephritis in primary sjogren’s syndrome: A rare cause of renal failure. Clin. Med. Res. 2017. 15(3–4). 100-5.
55. Chaudhary A., Gyamlani G., Coosey N.L., Walker P.D., Wall B.M. Successful use of rituximab in fibrillary glomerulopathy. Ren. Fail. 2014. 36 (7). 1151-4.
56. Dussol B., Kaplanski G., Daniel L., Brunet P., Pellissier J.F., Berland Y. Simultaneous occurrence of fibrillary glomerulopathy and AL amyloid. Nephrol. Dial. Transplant. 1998. 13. 2630-2.
57. Ichikawa H., Ikeda S., Hashimoto M., Nagake Y., Hironaka K., Shikata K. et al. Fibrillary glomerulonephritis in a patient with familial sensorineural deafness. Nephrology. 1997. 3. 381-4.
58. Coroneos E., Truong L., Olivero J. Fibrillary glomerulonephritis associated with hepatitis C viral infection. Am. J. kidney Dis. 1997. 29 (1). 132-5.
59. Ray S., Rouse K., Appis A., Novak R., Haller N.A. Fibrillary glomerulonephritis with hepatitis C viral infection and hypocomplementemia. Ren. Fail. 2008. 30. 759-62.
60. Kim H.J., Kang S.W., Park S.J., Kim T.Н., Kang M.S., Kim Y.H. Fibrillary glomerulonephritis associated with Behcet’ Syndrome. Ren. Fail. 2012. 34(5). 637-9.
61. Soma J., Sato K., Nakaya I., Yahata M., Sakuma T., Sato H. Systemic non-amyloiditic fibril deposition disease: a probable variant form of fibrillary glomerulonephritis. Clin. Nephrol. 2011. 75 (1). 74-9.
62. Asakawa T., Asou M., Hara S., Ehara T., Araki M. Fibrillary glomerulopathy with high level of myeloperoxidase — ANCA: A case report. Case Rep. Nephrol. 2020. 2020. Article ID 6343521.
63. Gonzalez-Cabrera F., Henriquez-Palop F., Ramirez-Puga A. et al. The occurrence or fibrillary glomerulonephritis in patients with diabetes mellitus may not be coincidental: A report of four cases. Case Rep. Med. 2013. 2013. Article ID 935172. 
64. Tsui C., Dokouhaki P., Prasad B. Fibrillary glomerulonephritis with crescentric and necrotizing glomerulonephritis and concurrent thrombotic microangiopathy. Case Rep. Nephrol. Dial. 2018. 8. 182-91.
65. Adey D.В., Macpherson B.R., Groggle G.C. Glomerulonephritis with associated hypocomplementemia and crescents: An unusual case of fibrillary glomerulonephritis. J. Am. Soc. Nephrol. 1995. 6. 171-6.
66. Rostagno A., Vidal R., Kumar A., Chuba J., Neiderman G., Gold L., et al. Fibrillary glomerulonephritis related to serum fibrillar immunoglobulin-fibronectin complexes. Am. J. Kidney Dis. 1996. 28(5). 676-84.
67. Hsu B.G., Chang C.H., Chiang S.S., Yang A.H. Fibrillary glomerulonephritis. Chinese Med. J. (Taipei). 2001. 64. 419-25.
68. Bircan Z., Toprak D., Kilicaslen I. et al. Factor H deficiency and fibrillary glomerulopathy. Nephrol. Dial. Transplant. 2004. 19. 727-30.
69. Cheung S.F., Yue T.Т., Lee K.C. Fibrillary glomerulopathy; report of a case and review of the literature. Hong Kong J. Nephrol. 1991. 1(1). 64-7.
70. Khorsan R., Ruan Q.N. Fibrillary glomerulonephritis. Proceed UCLA Health. 2021. 25. 1-2.
71. Nasr S.Н., Valeri A.М., Cornell L.D., Fidler M.Е., Sethi S., Leung N. et al. Fibrillary glomerulonephritis: A report of 66 cases from a single institution. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2011. 6. 775-84.
72. Nasr S.Н., Dasari S., Lieske J.С., Benson L.М., Vanderboom P.М., Holtz-Hepplemann C.J. et al. Serum levels of DNAJB9 are elevated in fibrillary glomerulonephritis patients. Kidney Int. 2019. 95. 1269-72.
73. Andeen N.K., Smith K.D., Vasilescu E.R., Bata I. Fibrillary GN is associated with HLA-DR7 and HLA-B35 antigens. Kidney Int. Rep. 2020. 5. 1325-7.
74. Said S.М., Best Rocha A., Valeri A.М., Sandid M., Ray A.S., Fidler M.Е. et al. Characteristics of patients with coexisting with DNAjB9-associated fibrillary glomerulonephritis and IgA nephropathy. Clin. Kidney J. 2021. 6. 1681-90.
75. Payan Schober F., Jobson M.А., Poulton C.J., Singh H.K., Nickeleti V., Falki R.J. et al. Clinical features and  outcomes of a racially diverse population with fibrillary glomerulonephritis. Am. J. Nephrol. 2017. 45. 248-56.
76. Marinaki S., Tsiakas S., Liapis G. et al. Clinicopathologic features and treatment outcomes of patients with fibrillary glomerulonephritis. Medicine. 2021. 100 (20). 1-6.
77. Dasari S., Alexander M.Р., Vrana J.А., Theis J.D., Mils J.R., Negron V. et al. DnaJ heat shock protein family B member 9 is a novel biomarker for fibrillary GN. J. Am. Soc. Nephrol. 2018. 29. 51-56.

Повернутися до номеру