Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №3, 2023

Повернутися до номеру

Особливості вмісту кластерину, фракталкіну та ICAM-1 у сироватці крові пацієнтів з діабетичним макулярним набряком і цукровим діабетом 2-го типу залежно від типу цукрознижувальної терапії

Автори: Сук С.А.
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» МОЗ України, м. Київ, Україна
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Однією з головних причин порушення зору в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (ЦД) є діабетичний макулярний набряк (ДМН). Нові погляди на фізіологію сітківки ока дозволяють припустити, що діабетичні порушення функції сітківки можуть розглядатися як структурно-функціональні зміни нейросудинної одиниці сітківки ока. Мета: визначити особливості вмісту кластерину, фракталкіну та ICAM-1 у сироватці крові пацієнтів з діабетичним макулярним набряком і ЦД 2-го типу залежно від типу цукрознижувальної терапії. Матеріали та методи. Обстежено 82 пацієнти із ЦД 2-го типу (145 очей), розподіле­них на 4 групи відповідно до форми ДМН. Середній вік пацієнтів становив 65,25 ± 10,85 року, середня тривалість діабету — 14,00 ± 7,05 року (± SD). Критеріями включення у відкрите дослідження була добровільна інформована згода, вік понад 18 років, наявність ЦД 2-го типу. Критеріями виключення були наявність ендокринних захворювань, що можуть привести до ЦД 2-го типу, ЦД 1-го типу, гострі інфекційні захворювання, онкологічні захворювання, декомпенсація коморбідної патології, психічні розлади, прийом нейролептиків, антидепресантів, нейродегенеративні захворювання центральної нервової системи, протеїнурія, пошкодження зорового нерва, глаукома і зріла катаракта. Усім пацієнтам було проведено гормонально-метаболічне (HbA1с, кластерин, фракталкін, sICAM-1) і комплексне офтальмологічне обстеження. Тип цукрознижуючої терапії (ТТер) був прописаний за місцем проживання лікарем-ендокринологом з урахуванням сучасних існуючих протоколів лікування ЦД 2-го типу і складався з дієти, прийому пероральних цукрознижуючих препаратів (ПЦЗП) — Ттер (1) або призначення інсулінотерапії — ТТер (2). Статистичний аналіз результатів дослідження здійснювався в пакеті MedCalc v. 18.11. Результати. Порівняння середніх значень кластерину в пацієнтів з ДМН залежно від типу цукрознижувальної терапії та без урахування форми ДМН виявило статистично значущі відмінності: ТТер (1) — 87,08 ± 3,15 мкг/мл [95% ДІ 82,63–91,54 мкг/мл]; ТТер (2) — 74,79 ± 2,98 мкг/мл [95% ДІ 70,58–78,99 мкг/мл] (р = 0,006). Порівняння середніх значень фракталкіну в пацієнтів з ДМН залежно від типу терапії та без урахування форми ДМН виявило статистично значущі відмінності: ТТер (1) — 1,81 ± 0,09 нг/мл [95% ДІ 1,67–1,94 нг/мл]; ТТер (2) — 2,11 ± 0,08 нг /мл [95% ДІ 1,98–2,23 нг/мл] (р = 0,02). Порівняння середніх значень ICAM-1 у пацієнтів з ДМН залежно від типу терапії та без урахування форми ДМН виявило статистично значущі відмінності: ТТер (1) — 536,3 ± 9,5 нг/мл [95% ДІ 522,7–549,9 нг/мл]; ТТер (2) — 578,5 ± 9,1 нг/мл [95% ДІ 565,7–591,3 нг/мл] (р = 0,002). Висновок. Виявлено більший рівень кластерину крові у хворих із ЦД 2-го типу, які отримують ПЦЗП, порівняно з групою хворих, які отримують інсулінотерапію (р = 0,006); статистично значуще збільшення рівня фракталкіну в крові в групі хворих, які застосовують інсулінотерапію (р = 0,02); статистично значуще збільшення вмісту ICAM-1 в крові у хворих із ЦД 2-го типу, яким призначали інсулінотерапію (р = 0,002).

Background. One of the main causes of visual impairment in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) is diabetic macular edema (DME). New views on the physiology of the retina suggest that diabetic retinal dysfunction can be considered as a structural and functional change in the neurovascular unit of the retina. Goal: to determine the features of the content of clusterin, fractalkine and intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) in the blood serum of patients with diabetic macular edema and type 2 diabetes, depen­ding on the type of hypoglycemic therapy. Materials and methods. Eighty-two patients with type 2 DM (145 eyes) were examined, they divided into 4 groups according to the form of DME. The average age of patients was 65.25 ± 10.85 years, the average duration of diabetes — 14.00 ± 7.05 years (± SD). Criteria for inclusion in the open study were voluntary informed consent, age over 18 years, presence of type 2 DM. Exclusion criteria were endocrine diseases that can lead to type 2 diabetes, type 1 diabetes, acute infectious diseases, cancer, decompensation of comorbid pathology, mental disorders, administration of antipsychotics, antidepressants, neurodegenerative diseases of the central nervous system, the presence of proteinuria, damage to the optic nerve, glaucoma and mature cataract. All patients underwent a hormonal and metabolic (HbA1c, clusterin, fractalkine, soluble ICAM-1) and comprehensive ophthalmic examination. The hypoglycemic therapy (TTer) was prescribed according to the place of residence by an endocrinologist, taking into account the current existing protocols for the treatment of type 2 DM and included a diet, oral hypoglycemic drugs — Tter (1) or the admini­stration of insulin therapy — TTer (2). Statistical analysis of the research results was carried out in the MedCalc pac­kage v. 18.11. Results. A comparison of the average clusterin levels in patients with DME depending on the type of hypoglycemic therapy and regardless of the form of DME revealed statistically significant differences: TTer (1) 87.08 ± 3.15 μg/ml [95% confidence interval (CI) 82.63–91.54 μg/ml]; TTer (2) 74.79 ± 2.98 μg/ml [95% CI 70.58–78.99 μg/ml] (p = 0.006). Comparison of the average values of fractalkine (M) in patients with DME according to the type of therapy and without consi­deration of DME form demonstrated statistically significant diffe­rences: TTer (1) 1.81 ± 0.09 ng/ml [95% CI 1.67–1.94 ng/ml ml]; TTer (2) 2.11 ± 0.08 ng/ml [95% CI 1.98–2.23 ng/ml] (p = 0.02). Comparison of the average ICAM-1 levels in patients with DME depending on the type of therapy and without taking into account the form of DME revealed statistically significant differences: TTer (1) 536.3 ± 9.5 ng/ml [95% CI 522.7–549.9 ng/ml]; TTer (2) 578.5 ± 9.1 ng/ml [95% CI 565.7–591.3 ng/ml] (p = 0.002). Conclusions. Blood level of clusterin was higher in patients with type 2 diabetes who receive oral hypoglycemic therapy compared to the group of participants taking insulin therapy (p = 0.006). In patients with type 2 diabetes who received insulin therapy, there was a statistically significant increase in the serum level of fractalkine (p = 0.02) and ICAM-1 (p = 0.002).


Ключові слова

кластерин; фракталкін; ICAM-1; діабетичний макулярний набряк; інсулінотерапія; пероральні цукрознижувальні препарати

clusterin; fractalkine; ICAM-1; diabetic macular edema; insulin therapy; oral hypoglycemic drugs


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Yau J.W., Rogers S.L., Kawasaki R. et al. Diabetes Care. 2012. 35(3). 556-564. doi: 10.2337/dc11-1909. 
 2. Ding J., Wong T.Y. Curr. Diab. Rep. 2012. 12(4). 346-354. doi: 10.1007/s11892-012-0283-6. 
 3. Sohn H.J., Han D.H., Kim I.T. et al. Changes in aqueous concentrations of various cytokines after intravitreal triamcinolone versus bevacizumab for diabetic macular edema. Am. J. Ophthalmol. 2011. 152. 686-694.
 4. Boyer D.S., Hopkins J.J., Sorof J., Ehrlich J.S. Anti-vascular endothelial growth factor therapy for diabetic macular edema. Ther. Adv. Endocrin. Metab. 2013. 4. 151-169.
 5. Boyer D.S. Insights into the pathophysiology of diabetic macu–lar edema. A growing body of scientific evidence reveals multiple therapeutic targets. Supplement to retina today. 2015 November/December. 15.
 6. Hatori K., Nagai A., Heisel R. et al. Fractalkine and fractalkine receptors in human neurons and glial cells. J. Neurosci. Res. 2002. Vol. 69. № 3. P. 418-26.
 7. Kim J.H., Kim J.H., Yu Y.S., Min B.H., Kim K.W. Protective effect of clusterin on blood-retinal barrier breakdown in diabetic retinopathy. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2010 Mar. 51(3). 1659-65. doi: 10.1167/ iovs.09-3615. 
 8. Hernández С., García-Ramírez М., Colomé N., Corraliza L., García-Pascual L., Casado J., Canals F., Simó R. Identification of new pathogenic candidates for diabetic macular edema using fluorescence-based difference gel electrophoresis analysis. Diabetes Metab. Res. Rev. 2013 Sep. 29(6). 499-506. doi: 10.1002/dmrr.2419.
 9. Suk S.A., Kyryliuk M.L., Rykov S.O. Blood sICAM-1 le–vels in type 2 diabetes mellitus patients with various grades of DME. J. Ophthalmol. (Ukraine). 2019. (5). 18-21. doi: 10.31288/oftal–molzh201951821. (in Ukrainian). 
 10. American Academy of Ophthalmology. Diabetic Retinopathy 2014. Updated January 2016, December 2017. www.aao.org/ppp.
 11. Гур’янов В.Г., Лях Ю.Є., Парій В.Д., Короткий О.В., Чалий О.В., Чалий К.О., Цехмістер Я.В. Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R-statistics). Київ: Вістка, 2018. 208 с.
 12. Kanda Y. Investigation of the Freely Available Easy-to-Use Software “EZR” for Medical Statistics. Bone Marrow Transplant. 2013. 48. 452-458. https://doi.org/10.1038/bmt.2012.244.
 13. Кирилюк М.Л., Сук С.А., Риков С.О., Могілевський С.Ю. Роль кластерину у розвитку діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Проблеми ендокринної патології. 2019. Т. 3. С. 22-28.
 14. Kyryliuk M.L., Suk S.A. MON-668 The Content of Serum Clusterin in Patients with Diabetic Macular Edema Depending on the Kind of Glucose Lowering Therapy. Journal of the Endocrine Society. April-May 2020. Vol. 4. Suppl. 1. MON-668. https://doi.org/10.1210/jendso/bvaa046.049.
 15. Сук С.А., Риков С.О., Кирилюк М.Л. Аналіз зв’язку вмісту фракталкіну в крові зі станом сітківки у хворих з цукровим діабетом 2-го типу та діабетичним макулярним набряком. Офтальмологія. 2019. Т. 1 [09]. С. 20-34.
 16. Kyryliuk M.L., Suk S.A. The Content of Blood Chemokine Fractalkine in Patients with Type 2 Diabetes and Diabetic Macular Edema Depending on the Type of Glucose Lowering Therapy. Journal of the Endocrine Society. 2022. Vol. 6. Suppl. 1. https://doi.org/10.1210/jendso/bvac150.
 17. Сук С.А., Риков С.О., Кирилюк М.Л. Роль кластерину як антиапоптичного фактору глії у розвитку діабетичного макулярного набряку у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. Архів офтальмології України. 2019. Т. 7. № 2. С. 32-37.
 18. Кирилюк М.Л., Сук С.А. Патогенез діабетичного макулярного набряку: роль прозапальних та судинних факторів: –огляд літератури. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2022. 18(3).180-183.
 19. Cardona A.E., Pioro E.P., Sasse M.E. et al. Control of micro–glial neurotoxicity by the fractalkine receptor. Nat. Neurosci. 2006 Jul. 9(7). 917-24. doi: 10.1038/nn1715. 
 20. Xie Z., Liang H. Association between diabetic retinopathy in type 2 diabetes and the ICAM-1 rs5498 polymorphism: a meta-analysis of case-control studies. BMC Ophthalmol. 2018 Nov 12. 18(1). 297. doi: 10.1186/s12886-018-0961-5. 
 21. Yang L., Froio R.M., Sciuto T.E., Dvorak A.M., Alon R., Luscinskas F.W. ICAM-1 regulates neutrophil adhesion and transcellular migration of TNF-alpha-activated vascular endothelium under flow. Blood. 2005 Jul 15. 106(2). 584-592. doi:10.1182/blood-2004-12-4942.

Повернутися до номеру