Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №1, 2024

Повернутися до номеру

Ефективність сучасних методів вітреоретинальної хірургії наскрізних макулярних розривів на обох оча

Автори: Путієнко О.О., Руднєв М.О.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Поширеність ідіопатичних наскрізних макулярних розривів (МР) у віці старше 60 років становить 3 %, а розвиток розриву на парному оці за відсутності заднього гіалоїдного відшарування досягає 29 %. В літературі є певна кількість досліджень з визначення факторів ризику виникнення розриву на парному оці, при цьому майже не висвітлені дані про результати хірургії у хворих на наскрізні МР на обох очах, тому аналіз хірургічних втручань у таких випадках є актуальним. Мета: вивчити ефективність хірургічного лікування ідіопатичних наскрізних МР у хворих на обох очах. Матеріали та методи. Обстежено 14 хворих із наскрізними МР на обох очах (28 очей). Виконували стандартне вітреоретинальне втручання калібром 25G, з тампонадою вітреальної порожнини у переважній більшості випадків (18 очей) 20 % газово-повітряною сумішшю перфторпропану. За вихідними даними ОКТ на очах, на яких розрив виник раніше, розриви були з мінімальною висотою та максимальним діаметром порівняно з парними очима, різниця статистично значуща (t = 2,10, р < 0,05). Вихідна гострота зору у хворих на очах, на яких розрив виник раніше, розподілялась від 0,05 до 0,3 ексцентрично, на парних очах — від 0,08 до 0,6. Результати. У термін 2 місяці як на перших прооперованих очах, так і на парних МР були закриті в усіх випадках. Відновлення зовнішньої прикордонної мембрани та еліпсоїдної зони було значуще кращим на очах, на яких розрив виник пізніше (χ2 = 7,04, р = 0,008). Гострота зору в цих випадках також була значущо кращою (χ2 = 5,25, р = 0,021). Через 6 місяців відбулися суттєві позитивні зміни у відновленні зовнішньої прикордонної мембрани та еліпсоїдної зони на очах, на яких розрив виник раніше (на першому прооперованому оці), вірогідної різниці за цими показниками у групах порівняння у цей термін відмічено не було, але гострота зору була вірогідно кращою на очах з більш пізнім виникненням розриву (χ2 = 4,35, р = 0,038). Висновки. Незважаючи на 100% закриття МР на обох очах після операції, на парних очах гострота зору була значущо вищою, ніж на очах, прооперованих першими. Раннє виявлення та своєчасна хірургія парного ока є важливими для досягнення високого функціонального результату лікування.

Background. The prevalence of idiopathic full-thickness macular holes (MH) at the age of over 60 years is 3 %, and the development of a hole in a fellow eye with no posterior hyaloid detachment reaches 29 %. There are several studies which determine the risk factors for the occurrence of a hole in a fellow eye, with almost no data on the results of surgery in patients with full-thickness MH in both eyes, so the analysis of surgical interventions in such cases is relevant. The purpose was to study the effectiveness of surgical treatment for idiopathic full-thickness MH in both eyes. Materials and methods. We examined 14 patients with full-thickness MH in both eyes (28 eyes). A standard 25G vitreoretinal intervention was performed, with vitreous tamponade in most cases (18 eyes) using 20% perfluoropropane gas-air mixture. According to the baseline optical coherence tomography data, the eyes with earlier rupture had a minimum height and maximum diameter compared to fellow eyes, the difference is statistically significant (t = 2.10, p < 0.05). Baseline visual acuity in patients with earlier rupture was distributed from 0.05 to 0.3 eccentrically, in fellow eyes, from 0.08 to 0.6. Results. At 2 months, both in the first operated eyes and in fellow eyes, MH were closed in all cases. Restoration of the external limiting membrane and the ellipsoid zone was significantly better in the eyes with later rupture (χ2 = 7.04, p = 0.008). Visual acuity in these cases was also significantly better (χ2 = 5.25, р = 0.021). After 6 months, there were significant positive changes in the restoration of the external limiting membrane and the ellipsoid zone in the eyes with earlier rupture (on the first operated eye), with no significant difference in these parameters in the comparison groups during this period, but visual acuity was significantly better in the eyes with later rupture (χ2 = 4.35, p = 0.038). Conclusions. Despite 100% MH closure in both eyes after surgery, visual acuity was significantly higher in fellow eyes than in the eyes operated first. Early detection and timely surgery of a fellow eye is important for achieving a high functional outcome.


Ключові слова

наскрізні макулярні розриви; обидва ока; вітреоретинальна хірургія; оптична когерентна томографія; гострота зору

full-thickness macular holes; both eyes; vitreoretinal surgery; optical coherence tomography; visual acuity


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Gass J.D. Idiopathic senile macular hole. Its early stages and pathogenesis. Arch Ophthalmol. 1988;106:629-39.
  2. McCannel C.A., Ensminger J.L., Diehl N.N., Hodge D.N. Population-based incidence of macular holes. Ophthalmology. 2009;116:1366-9.
  3. Lewis M.L., Cohen S.M., Smiddy W.E., Gass J.D. Bilatera–lity of idiopathic macular holes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1996;234:241-5.
  4. Philippakis E., Astroz P., Tadayoni R., Gaudric A. Incidence of Ma–cular Holes in the Fellow Eye without Vitreomacular Detachment at Baseline. Ophthalmologica. 2018;240(3):135-142. doi: 10.1159/000488956. 
  5. La Cour M, Friis J. Macular holes: Classification, epidemiology, natural history and treatment. Acta Ophthalmol Scand. 2002;80:579-87.
  6. Chhablani J., Kumar K., Reza T., A. R. Narayanan Spectral-–domain optical coherence tomography features in fellow eyes of patients with idiopathic macular hole. Eur J Ophthalmol. 2014;24(3):382-6. doi: 10.5301/ejo.5000386. 
  7. Lindtjørn B., Krohn J., Forsaa V.A. Optical coherence tomography features and risk of macular hole formation in the fellow eye. BMC Ophthalmol. 2021;21:351. doi: 10.1186/s12886-021-02111-1.
  8. Staropoli P.C., Moolani H.V., Elhusseiny A.M., Flynn H.W. Jr, Smiddy W.E. Rates of Fellow Eye Macular Hole Development During Long Term Follow-Up. Clin Ophthalmol. 2023;5;17:47-52. doi: 10.2147/OPTH.S394933.
  9. Lee M.W., Kim T.Y., Song Y.Y., Baek S.K., Lee Y.H. Chan–ges in each retinal layer and ellipsoid zone recovery after full-thickness macular hole surgery. Sci Rep. 2021;11:11351. doi: 10.1038/s41598‑021‑90955‑4.
  10. Hocaoglu M., Muslubas I.S., Ersoz M.G., Arf S., Karacorlu M. First-Operated and Fellow Eyes With Bilateral Idiopathic Macu–lar Hole: Comparison of Anatomical and Functional Postoperative Outcomes. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2018;1;49(8):571-578. doi: 10.3928/23258160-20180803-04.

Повернутися до номеру