Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 13, №1, 2024

Повернутися до номеру

У пошуках нового в патогенезі кардіоренального синдрому: зв’язок локального резонансу Шумана з виникненням епізодів захворювання нирок та інфаркту міокарда

Автори: G. Nevoit (1, 5), A. Stankuviene (1), G. Jaruševičius (2), R. McCraty (3), M. Landauskas (4), M. Potyazhenko (5), I.A. Bumblyte (1), A. Vainoras (2)
(1) - Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
(2) - Cardiology Institute, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
(3) - HeartMath Institute, Boulder Creek, CA, USA
(4) - Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
(5) - Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Пандемія хронічних неінфекційних захворювань та висока поширеність поєднаного ураження серцево-судинної системи й нирок зумовлюють актуальність продовження наукових досліджень для вирішення цих медичних проблем. Тому метою роботи було порівняти вплив електромагнітного поля Землі на виникнення епізодів захворювання нирок та інфаркту міокарда задля пошуку нових патогенетичних компонентів кардіоренального синдрому та поглиблення фундаментальних знань. Низка досліджень 2014–2018 років щодо даних з литовського магнітометра GCI003 довели, що зміни в електромагнітному полі Землі відіграють важливу роль у патогенезі серцево-судинних захворювань, а також їх частоті. Функціонування серцево-судинної системи та нирок тісно пов’язане через метаболічні процеси серцево-ниркової метаболічної осі. Тому в цій роботі треба було перевірити гіпотезу про те, що зміни в електромагнітному полі Землі також можуть впливати на патогенез захворювань нирок, оскільки доведено, що вони впливають на функціонування серцево-судинної системи. Матеріали та методи. Виконане пошукове ретроспективне дослідження впливу місцевих резонансів Шумана на частоту госпіталізацій за участі 1340 пацієнтів із захворюваннями нирок. Також вивчено взаємозв’язок між місцевими резонансами Шумана та виникненням інфаркту міокарда в 703 хворих, госпіталізованих до університетської лікарні Литовського університету наук про здоров’я. Середня потужність флуктуацій локального магнітного поля в Литві визначалась у pT2 s2 у п’яти різних частотних діапазонах, які перекривають резонанс Шумана та частотні діапазони електроенцефалограми: SDelta (0–3,5 Гц), STheta (3,5–7 Гц), SAlpha (7–15 Гц), SBeta (15–32 Гц), SGamma (32–66 Гц). Було проаналізовано дані госпіталізацій у нефрологічне відділення університетської лікарні та динаміку резонансів Шумана з 1 січня по 31 грудня 2021 року. Вивчали дані госпіталізацій з приводу інфаркту міокарда в кардіологічне відділення університетської клініки та динаміку резонансів Шумана з 1 січня по 31 грудня 2016 року. Результати. Встановлено, що зміни напруженості локального магнітного поля Землі в 2016 та 2021 рр. були порівнянні та відповідали характерній річній динаміці локальних електромагнітних полів Землі. Це дало змогу провести порівняльний аналіз річних кореляційних графіків, установити загальні тенденції динаміки показників та графічні подібності, а також підтвердило наявність загальної залежності реакцій на зовнішнє електромагнітне поле Землі в пацієнтів як з нефрологічною патологією, так і з інфарктом міокарда. У нефрологічних хворих обох статей усі коефіцієнти кореляції в усіх діапазонах резонансів Шумана були позитивними. У жіночій групі негативним був лише коефіцієнт кореляції P5 (SGamma) [32; 65] Гц (r = –0,069; p = 0,313). Цей факт, а також наявність значної динаміки коефіцієнта кореляції P5 (SGamma) [32; 65] Гц (r = 0,009; p = 0,475) у групі чоловіків може свідчити про те, що більша напруженість магнітного поля в цьому діапазоні може бути пов’язана зі зниженням частоти захворювань нирок. Отримано дані про те, що підвищена напруженість магнітного поля в гамма-діапазоні від 32 до 65 Гц як патогенетичний компонент може викликати дестабілізацію серцево-судинної системи, але водночас пов’язана з позитивним впливом на стан нефрологічної патології. Виходячи з цього, можна умовно припустити протилежну спрямованість впливу електромагнітного поля Землі на патогенетичні механізми захворювань нирок і серцево-судинної системи. Це наочно демонструється при порівнянні коефіцієнтів кореляції між частотою випадків захворювань нирок і інфаркту міокарда в чоловіків і жінок. Посилення магнітного поля Землі в гамма-діапазоні призводить до збільшення захворюваності на інфаркт міокарда, що підтверджується великою кількістю пацієнтів у цей період. За цих же умов реєструється зниження випадків госпіталізацій з приводу патології нирок. Цей протилежний напрямок спостерігається в осіб обох статей, але в жінок реакція сильніша, що підтверджується більшою різницею коефіцієнтів кореляції. Висновки: 1. Зміни електромагнітного поля Землі пов’язані з функціональним станом серцево-судинної системи й нирок. 2. Можна припустити, що вплив електромагнітного поля Землі на патогенетичні механізми хвороби нирок є протилежним, ніж серцево-судинної. 3. Достовірних гендерних відмінностей у кореляціях між впливом змін локального резонансу Шумана на функціональний стан серцево-судинної системи та нирок не встановлено. 4. Зв’язок локального геомагнітного поля Землі з функцією нирок може бути ще одним невивченим патогенетичним механізмом кардіоренального синдрому та хронічних неінфекційних захворювань.

Background. The pandemic of noncommunicable chronic diseases and the high prevalence of combined damage to the cardiovascular system and kidneys determine the relevance of continuing scientific research to solve these medical problems. Therefore, the aim of this study was to compare the influence of the Earth’s electromagnetic field on the occurrence of episodes of kidney disease and myocardial infarction in order to search for new pathogenetic components of cardiorenal syndrome and deepen fundamental knowledge. According to the Lithuanian magnetometer GCI003, a number of stu­dies in 2014–2018 found that changes in the Earth’s electromagnetic field may play an important role in the pathogenesis of cardiovascular diseases as well as their incidence. Since the functioning of the cardiovascular system and kidneys are closely connected through the metabolic processes of the cardiorenal metabolic axis, this study tested the hypothesis that changes in the Earth’s electromagnetic field may also affect the pathogenesis of kidney disease as the changes of local magnetic field have been shown to influence the functioning of the cardiovascular system. Materials and methods. This was a search retrospective study on the relationship between the influence of local Schumann resonances and the occurrence of hospitalizations in 1340 patients with kidney disease. It also examined the relationship between local Schumann resonances and heart attacks in patients admitted to the University Hospital of the Lithuanian University of Health Sciences (703 patients). Mean power of local magnetic field fluctuations in Lithuania was measured in pT2 s2 in five different frequency ranges, which overlaps the Schumann resonance and electroencephalogram’s frequency ranges: SDelta (0–3.5 Hz), STheta (3.5–7 Hz), SAlpha (7–15 Hz), SBeta (15–32 Hz), SGamma (32–66 Hz). The data of hospitalizations to the Nephrology Department of University Hospital and the dynamics of Schumann resonances were analyzed from January 1, 2021 to December 31, 2021. The data of hospitalizations for myocardial infarction to the Cardiology Department of University Hospital and the dynamics of Schumann resonances were studied from January 1, 2016 to December 31, 2016. Results. It was found that changes in the strength of the Earth’s local magnetic field in 2016 and 2021 were comparable and corresponded to the characteristic annual dynamics of the Earth’s local electromagnetic fields. This made it possible to conduct a comparative analysis of annual correlation graphs and establish general trends in the dynamics of indicators and graphical similarities. It confirmed the pre­sence of a general dependence of reactions to the external electromagnetic field of the Earth in female and male patients both with nephrological pathology and myocardial infarction. In nephrological patients of both sexes, all correlation coefficients in all ranges of Schumann resonances were positive. The only negative correlation coefficient P5 (SGamma) [32; 65] Hz (r = –0.069; p = 0.313) was in the female group. This fact as well as the presence of a significant dynamics of the correlation coefficient P5 (SGamma) [32; 65] Hz (r = 0.009; p = 0.475) in the male group indicate that higher magnetic field strength in this frequency range may be associated with a reduced incidence of kidney disease. We obtained data that a higher magnetic field intensity in the gamma range from 32 to 65 Hz as a pathogenetic component can contribute to the destabilization of the cardiovascular system, but at the same time it is associated with a positive effect on the state of nephrological pathology. Based on this, we can tentatively assume the opposite direction of the Earth’s electromagnetic field influence on the pathogenetic mechanisms of renal and cardiovascular diseases. This is clearly demonstrated by comparing the correlation coefficients between the incidence of kidney disease and the occurrence of myocardial infarction in men and women. The Earth’s stronger magnetic field in the gamma range contributes to an increase in the incidence of myocardial infarction, which is confirmed by the large number of patients during this period. Under these same conditions, a decrease in the incidence of kidney disease has been detected. This opposite direction is observed in both sexes. But in women the reaction is stronger, which is confirmed by a larger difference in correlation coefficients. Conclusions. 1. Changes in the Earth’s electromagnetic field are related to the functional state of the cardiovascular system and the condition of the kidneys. 2. It can be assumed that the effect of the Earth’s electromagnetic field on the pathogenetic mechanisms of kidney disease is in the opposite direction of that on the cardiovascular one. 3. Reliable gender differences in correlations between the influence of changes in the local Schumann resonance on the functional state of the cardiovascular system and kidneys were not found. 4. The connection of the Earth’s local geomagnetic field with kidney function may be another new unexplored pathogenetic mechanism in cardiorenal syndrome and noncommunicable chronic diseases.


Ключові слова

неінфекційні захворювання; кардіоренальний синдром; захворювання нирок; гострий інфаркт міокарда; локальний резонанс Шумана; магнітне поле Землі

noncommunicable diseases; cardiorenal syndrome; kidney disease; acute myocardial infarction; local Schumann resonance; Earth’s magnetic field


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. The Lancet. Non-communicable diseases: what now? Lancet. 2022 Mar 26;399(10331):1201. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00567-0.
 2. Kostova D, Richter P, Van Vliet G, Mahar M, Moolenaar RL. The Role of Noncommunicable Diseases in the Pursuit of Global Health Security. Health Secur. 2021 May-Jun;19(3):288-301. doi: 10.1089/hs.2020.0121.
 3. Ammirati AL. Chronic Kidney Disease. Rev. Assoc. Med. Bras. (1992). 2020 Jan 13;66Suppl 1(Suppl 1):s03-s09. doi: 10.1590/1806-9282.66.S1.3.
 4. Dąbek B, Dybiec J, Frąk W, et al. Novel Therapeutic Approaches in the Management of Chronic Kidney Disease. Biomedicines. 2023 Oct 11;11(10):2746. doi: 10.3390/biomedicines11102746.
 5. Charles C, Ferris AH. Chronic Kidney Disease. Prim. Care. 2020 Dec;47(4):585-595. doi: 10.1016/j.pop.2020.08.001. 
 6.  Kalantar-Zadeh K, Jafar TH, Nitsch D, Neuen BL, Perkovic V. Chronic kidney disease. Lancet. 2021 Aug 28;398(10302):786-802. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00519-5. 
 7. Ricci Z, Romagnoli S, Ronco C. Cardiorenal Syndrome. Crit Care Clin. 2021 Apr;37(2):335-347. doi: 10.1016/j.ccc.2020.11.003. 
 8. Rangaswami J, Bhalla V, Blair JEA, et al. American Heart Association Council on the Kidney in Cardiovascular Disease and Council on Clinical Cardiology. Cardiorenal Syndrome: Classification, Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment Strategies: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation. 2019 Apr 16;139(16):e840-e878. doi: 10.1161/CIR.0000000000000664.
 9. Gembillo G, Visconti L, Giusti MA, et al. Cardiorenal Syndrome: New Pathways and Novel Biomarkers. Biomolecules. 2021 Oct 26;11(11):1581. doi: 10.3390/biom11111581. 
 10. Li X, Lindholm B. Cardiovascular Risk Prediction in Chronic Kidney Disease. Am. J. Nephrol. 2021 Oct 26;11(11):1581. doi: 10.1159/000528560.
 11. Kovesdy CP. Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022. Kidney Int. Suppl. (2011). 2022 Apr;12(1):7-11. doi: 10.1016/j.kisu.2021.11.003.
 12. Chen TK, Knicely DH, Grams ME. Chronic Kidney Disease Diagnosis and Management: A Review. JAMA. 2019 Oct 1;322(13):1294-1304. doi: 10.1001/jama.2019.14745.
 13. Qian Q. Salt, water and nephron: Mechanisms of action and link to hypertension and chronic kidney disease. Nephrology. 2018 Oct;23 Suppl 4(Suppl Suppl 4):44-49. doi: 10.1111/nep.13465.
 14. Cherney DZI, Lytvyn Y, McCullough PA. Cardiovascular Risk Reduction in Patients With Chronic Kidney Disease: Potential for Targeting Inflammation With Canakinumab. J Am Coll Cardiol. 2018 May 29;71(21):2415-2418. doi: 10.1016/j.jacc.2018.04.008. 
 15. Fechner E, Smeets ETHC, Schrauwen P, Mensink RP. The Effects of Different Degrees of Carbohydrate Restriction and Carbohydrate Replacement on Cardiometabolic Risk Markers in Humans-A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2020 Apr 2;12(4):991. doi: 10.3390/nu12040991.
 16. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2019 Sep 10;74(10):e177-e232. doi: 10.1016/j.jacc.2019.03.010.
 17. Minser OP, Potiazhenko MM, Nevoit GV. Evaluation of the human bioelectromagnetic field in medicine: the development of methodology and prospects are at the present scientific stage. Wiad Lek. 2019 May;72(5 cz 2):1117-1121. doi: 10.36740/WLek201905231.
 18. Mintser OP, Semenets VV, Potiazhenko MМ, Podpruzhnykov PМ, Nevoit GV. The study of the electromagnetic component of the human body as a diagnostic indicator in the examination of patients with non-communicable diseases: problem statement. Wiad Lek. 2020 June;73(6):1279-1283. doi: 10.36740/WLek202006139.
 19. Wells JD. Discovery Beyond the Standard Model of Elementary Particle Physics. Switzerland AG: Springer Nature; 2020. 69 p. doi: 10.1007/978-3-030-38204-9.
 20. Paganini P. Fundamentals of Particle Physics: Understanding the Standard Model. Cambridge University Press; 2023. 550 p. doi: 10.1017/9781009171595.
 21. Hübsch T. Advanced Concepts in Particle and Field Theory. Cambridge University Press; 2023. 575 p. doi: 10.1017/9781009291507.
 22. Minser OP, Potyazhenko MM, Nevoit GV. Magnetoelectrochemical Theory of Metabolism. Volume 1 Conceptualization. Interservice; 2021. 354 p. Ukrainian.
 23. Nevoit G, Bumblyte IA, Potyazhenko M, Minser O. Modern biophysical view of electromagnetic processes of the phenomenon of life of living biological systems as a promising basis for the development of complex medicine: the role of cell membranes. Journal of Complexity in Health Sciences. 2022 June 30;5(1):22-34. doi: 10.21595/chs.2022.22787.
 24. Nevoit G, Bumblyte IA, Potyazhenko M, Minser O. Modern biophysical view of electromagnetic processes of the phenomenon of life of living biological systems as a promising basis for the development of complex medicine: the role of water. Journal of Complexity in Health Sciences. 2022 December 27;5(2):45-57. doi: 10.21595/chs.2022.23089.
 25. Nevoit G, Bumblyte IA, Potyazhenko M, Minser O, Vainoras A. Modern biophysical view of electromagnetic processes of the phenomenon of life of living biological systems as a promising basis for the development of complex medicine: the role of biophotons. Journal of Complexity in Health Sciences. 2023 June 25;6(1):1-15. doi: 10.21595/chs.2023.23443.
 26. Minser OP, Potyazhenko MМ, Vainoras AL, Bumblyte I, Nevoit G. Informational analytical representations of the Magnetoelectrochemical Theory of metabolism, life and health. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports. 2022;5(39):232-246. doi: 10.26693/jmbs07.05.232.
 27. Nevoit GV. Magnetoelectrochemical concept of metabolism: postulates and main conclusions. Part 1. Current issues of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy. 2021;21(1):203-209. Ukrainian. doi: 10.31718/2077-1096.21.1.203.
 28. Mintser O, Potiazhenko M, Nevoit G. Informational analytical representations of the magneto-electrochemical theory of life and health. Journal of Applied Interdisciplinary Research. 2023 August 29;(2):91-98. doi: 10.26693/jmbs07.05.232.
 29. Binhi VN, Prato FS. Biological effects of the hypomagnetic field: An analytical review of experiments and theories. PLoS One. 2017 Jun 27;12(6):e0179340. doi: 10.1371/journal.pone.0179340. 
 30. Gurfinkel YI, At'kov OY, Vasin AL, Breus TK, Sasonko ML, Pishchalnikov RY. Effect of zero magnetic field on cardiovascular system and microcirculation. Life Sci Space Res (Amst). 2016 Feb;8:1-7. doi: 10.1016/j.lssr.2015.11.001. 
 31. Hart DA. Homo sapiens-A species not designed for space flight: health risks in low Earth orbit and beyond, including potential risks when traveling beyond the geomagnetic field of Earth. Life (Basel). 2023 Mar 10;13(3):757. doi: 10.3390/life13030757. 
 32. Erdmann W, Kmita H, Kosicki JZ, Karzmarek L. How the geomagnetic field influences life on Earthan integrated approach to geomagnetobiology. Orig. Life Evol. Biosph. 2021 Sep;51(3):231-257. doi: 10.1007/s11084-021-09612-5. 
 33. Xue X, Ali YF, Liu C, et al. Geomagnetic Shielding Enhances Radiation Resistance by Promoting DNA Repair Process in Human Bronchial Epithelial Cells. Int J Mol Sci. 2020 Dec 6;21(23):9304. doi: 10.3390/ijms21239304. 
 34. Binhi VN, Rubin AB. Theoretical concepts in magnetobiology after 40 years of research. Cells. 2022 Jan 14;11(2):274. doi: 10.3390/cells11020274. 
 35. Martel J, Chang SH, Chevalier G, Ojcius DM, Young JD. Influence of electromagnetic fields on the circadian rhythm: implications for human health and disease. Biomed J. 2023 Feb;46(1):48-59. doi:10.1016/j.bj.2023.01.003.
 36. Elhalel G, Price C, Fixler D, Shainberg A. Cardioprotection from stress conditions by weak magnetic fields in the Schumann Resonance band. Sci Rep. 2019 Feb 7;9(1):1645. doi: 10.1038/s41598-018-36341-z. 
 37. Huang YS, Tang I, Chin WC, et al. The Subjective and Objective Improvement of Non-Invasive Treatment of Schumann Resonance in Insomnia-A Randomized and Double-Blinded Study. Nat Sci Sleep. 2022 Jun 8;14:1113-1124. doi: 10.2147/NSS.S346941.
 38. Hardell L. World Health Organization, radiofrequency radiation and health - a hard nut to crack (Review). Int J Oncol. 2017 Aug;51(2):405-413. doi: 10.3892/ijo.2017.4046. 
 39. Huss A, Peters S, Vermeulen R. Occupational exposure to extremely low-frequency magnetic fields and the risk of ALS: A systematic review and meta-analysis. Bioelectromagnetics. 2018 Feb;39(2):156-163. doi: 10.1002/bem.22104. 
 40. Chevalier G, Ojcius DM, Young JD. Influence of electromagnetic fields on the circadian rhythm: implications for human health and disease. Biomed J. 2023 Feb;46(1):48-59. doi: 10.1016/j.bj.2023.01.003. 
 41. Wei Y, Wang X. Biological effects of rotating magnetic field: A review from 1969 to 2021. Prog Biophys Mol Biol. 2023 Mar;178:103-115. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2022.12.006. 
 42. Liboff AR. A role for the geomagnetic field in cell regulation. Electromagn Biol Med. 2010 Aug;29(3):105-12. doi: 10.3109/15368378.2010.493129. 
 43. Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat. 2016 Sep;75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001. 
 44. Wu H, Chang W, Deng Y, et al. Effect of Simulated Geomagnetic Activity on Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury in Rats. Braz J Cardiovasc Surg. 2019 Dec 1;34(6):674-679. doi: 10.21470/1678-9741-2018-0306.
 45. Jaruševičius G, Rugelis T, McCraty R, Landauskas M, Berškienė K, Vainoras A. Correlation between Changes in Local Earth's Magnetic Field and Cases of Acute Myocardial Infarction. Int J Environ Res Public Health. 2018 Feb 26;15(3):399. doi: 10.3390/ijerph15030399. 
 46. Ray S, Maunsell JH. Differences in gamma frequencies across visual cortex restrict their possible use in computation. Neuron. 2010 Sep 9;67(5):885-96. doi: 10.1016/j.neuron.2010.08.004.
 47. Jia X, Kohn A. Gamma rhythms in the brain. PLoS Biol. 2011 Apr;9(4):e1001045. doi: 10.1371/journal.pbio.1001045. 
 48. Zilli Vieira CL, Chen K, et al. Geomagnetic disturbances reduce heart rate variability in the Normative Aging Study. Sci Total Environ. 2022 Sep 15;839:156235. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.156235. 
 49. McCraty R, Atkinson M, Stolc V, Alabdulgader AA, Vainoras A, Ragulskis M. Synchronization of Human Autonomic Nervous System Rhythms with Geomagnetic Activity in Human Subjects. Int J Environ Res Public Health. 2017 Jul 13;14(7):770. doi: 10.3390/ijerph14070770. 
 50. Alabdulgader A, McCraty R, Atkinson M, et al. Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment. Sci Rep. 2018 Feb 8;8(1):2663. doi: 10.1038/s41598-018-20932-x. 
 51. Alabdulgade A, Maccraty R, Atkinson M, et al. Human heart rhythm sensitivity to earth local magnetic field fluctuations. Journal of Vibroengineering. 2015;6(17):3271-3278. 
 52. Timofejeva I, McCraty R, Atkinson M, et al. Identification of a Group's Physiological Synchronization with Earth's Magnetic Field. Int J Environ Res Public Health. 2017 Sep 1;14(9):998. doi: 10.3390/ijerph14090998.
 53. Taletaviciene G, McCraty R, Pestininkas V, Vainoras A. Investigation of parallels between human basal metabolic features and local Earth magnetic field. Journal of Complexity in Health Sciences. 2021 June;4(1):31-37. doi: 10.21595/chs.2021.22123.
 54. Taletaviciene G, McCraty R, Qammar NW, Ragulskis M, Vainoras A. Correlations between basal metabolic rate in humans with different age, gender, BMI and local earth magnetic field activity. Journal of complexity in health sciences. 2021;4(2):55-62. doi:  10.21595/chs.2021.22345.
 55. Qammar NW, Petronaitis D, Jokimaitis A, et al. Long Observation Window Reveals the Relationship between the Local Earth Magnetic Field and Acute Myocardial Infarction. Atmosphere. 2023 July 31;8(14):1234. doi: 10.3390/atmos14081234.
 56. Smalinskas V, Vainoras A, Ziubryte G, Jarusevicius G, Ragulskis MK, McCraty R. Investigation of 5-year interconnections between local Earth magnetic field fluctuations and acute myocardial infarction in Lithuania. Asian review of environmental and Earth sciences. 2022;9(1):1-8. doi: 10.20448/arees. v9i1.3786.
 57. Shirani J, Meera S, Dilsizian V. The Cardiorenal Axis: Myocardial Perfusion, Metabolism, and Innervation. Curr Cardiol Rep. 2019 May 20;21(7):60. doi: 10.1007/s11886-019-1147-3. 
 58. Marassi M, Fadini GP. The cardio-renal-metabolic connection: a review of the evidence. Cardiovasc Diabetol. 2023 Jul 31;22(1):195. doi: 10.1186/s12933-023-01937-x. 
 59. Rangaswami J, Tuttle K, Vaduganathan M. Cardio-Renal-Metabolic Care Models: Toward Achieving Effective Interdisciplinary Care. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2020 Nov;13(11):e007264. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.120.007264.
 60. Landauskas M, Vainoras A, Ragulskis M. Algebraic and spectral analysis of local magnetic field intensity. Lietuvos matematikos rinkinys. 2015;56(A):54-59. doi: 10.15388/LMR.A.2015.10.
 61. Maslanyj M, Lightfoot T, Schüz J, Sienkiewicz Z, McKinlay A. A precautionary public health protection strategy for the possible risk of childhood leukaemia from exposure to power frequency magnetic fields. BMC Public Health. 2010 Nov 5;10:673. doi: 10.1186/1471-2458-10-673.
 62. Vadalà M, Morales-Medina JC, Vallelunga A, Palmieri B, Laurino C, Iannitti T. Mechanisms and therapeutic effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in oncology. Cancer Med. 2016 Nov;5(11):3128-3139. doi: 10.1002/cam4.861.
 63. Hart DA. The Influence of Magnetic Fields including the Geomagnetic Field of Earth on Complex Life Forms: A Silent “Partner” in Human Health and Disease? Preprints. 2023: 2023100723. doi: 10.20944/preprints202310.0723.v1.
 64. Roth BJ. Biomagnetism: the first sixty years. Sensors (Basel). 2023 Apr 23;23(9):4218. doi: 10.3390/s23094218. 
 65. Soltani D, Samini S, Vasheghani-Farahani A, Shariatpanahi SP, Abodolmaleki P, Ansari AM. Electromagnetic field therapy in cardiovascular diseases: a review of patents, clinically effective devices, and mechanism of therapeutic effects. Trends Cardiovasc. Med. 2023 Feb;33(2):72-78. doi: 10.1016/j/tcm.2021.10.006.
 66. Fred AL, Kumar SN, Haridhas AK, et al. A brief introduction to magnetoencephalography (MEG) and its clinical applications. Brain Sci. 2022 Jun 15;12(6):788. doi: 10.3390/brainsci12060788. 
 67. Valente M, Oliveira M, Silva K, et al. Electroencephalographic Study of Gamma Rhythm in the Autobiographical Memory Evocation Mediated by Musical Stimuli. World Journal of Neuroscience. 2019 Aug;9(3):199-207. doi: 10.4236/wjns.2019.93013.
 68. Wang CX, Hilburn IA, Wu DA, et al. Transduction of the Geomagnetic Field as Evidenced from alpha-Band Activity in the Human Brain. eNeuro. 2019 Apr 26;6(2):ENEURO.0483-18.2019. doi: 10.1523/ENEURO.0483-18.2019. 
 69. Ueno S. Studies on magnetism and bioelectromagnetics for 45 years: from magnetic analog memory to human brain stimulation and imaging. Bioelectromagnetics. 2012 Jan;33(1):3-22. doi: 10.1002/bem.20714.
 70. Weinsburg S. DNA Helix found to oscillate in resonance with microwaves. Science News. 1984;125(16):248.
 71. Gao G, Li J, Zhang Y, Chang YZ. Cellular Iron Metabolism and Regulation. Adv Exp Med Biol. 2019;1173:21-32. doi: 10.1007/978-981-13-9589-5_2..
 72. Gmitrov J, Gmitrova A. Geomagnetic field effect on cardiovascular regulation. Bioelectromagnetics. 2004 Feb;25(2):92-101. doi: 10.1002/bem.10173. 
 73. Garcia R, Sosner P, Laude D, Hadjadj S, Herpin D, Ragot S. Spontaneous baroreflex sensitivity measured early after acute myocardial infarction is an independent predictor of cardiovascular mortality: results from a 12-year follow-up study. Int J Cardiol. 2014 Nov 15;177(1):120-2. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.09.100.
 74. Liboff AR. Interaction between electromagnetic fields and cells. N.Y.: Plenum Press, NATO ASI; 1985. 281 p. 
 75. Bandurin DA, Mönch E, Kapralov K, et al. Cyclotron resonance overtones and near-field magnetoabsorption via terahertz Bernstein modes in graphene. Nat Phys. 2022;18:462-467. doi: 10.1038/s41567-021-01494-8. 
 76. Liboff AR. ION cyclotron resonance: Geomagnetic strategy for living systems? Electromagn Biol Med. 2019;38(2):143-148. doi: 10.1080/15368378.2019.1608234.
 77. Liboff AR. The Warburg hypothesis and weak ELF biointeractions. Electromagn Biol Med. 2020 Apr 2;39(2):45-48. doi: 10.1080/15368378.2020.1737810. 
 78. McKay BE, Persinger MA. Lithium ion "cyclotron resonance" magnetic fields decrease seizure onset times in lithium-pilocarpine seized rats. Int J Neurosci. 2004 Aug;114(8):1035-45. doi: 10.1080/00207450490461350. 
 79. Liguori A, Brizhik L, Liguori S, et al. Effects of Ion Cyclotron Frequencies on Human Resistance and Reactance in 31 Healthy Subjects. Radiation. 2022;2:357-375. doi: 10.3390/radiation2040027. 
 80. Albert JM, Artemyev A, Gan L, Ma Q. Equations of Motion Near Cyclotron Resonance. Front. Astron. Space Sci. Sec. Space Physics. 2022;9:910224.| doi: 10.3389/fspas.2022.910224.
 81. Gaetani R, Ledda M, Barile L, et al. Differentiation of human adult cardiac stem cells exposed to extremely low-frequency electromagnetic fields. Cardiovasc Res. 2009 Jun 1;82(3):411-20. doi: 10.1093/cvr/cvp067.
 82. Siddiqa S, Naqvi SB, Hossain MA. Numerical solutions of locally magnetized blood flow in the vessel filled with the porous medium. International Journal of Mechanical Sciences. 2018 Aug;13(6):612-632. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2019.04.037.
 83. Olson JS. Kinetic mechanisms for O2 binding to myoglobins and hemoglobins. Mol. Aspects Med. 2022 Apr:84:101024. doi: 10.1016/j.mam.2021.101024. 
 84. Nagatomo S, Naga M, Kitagawa T. Structural origin of cooperativity in human hemoglobin: a view from different roles of alpha and beta subunits in the alpha2beta2 tetramer. Biophys Rev. 2022 Apr 18;14(2):483-498. doi:10.1007/s12551-022-00945-7.
 85. Chae KS, Kim SC, Kwon HJ, Kim Y. Human magnetic sense is mediated by a light and magnetic field resonance-dependent mechanism. Sci Rep. 2022 May 30;12(1):8997. doi: 10.1038/s41598-022-12460-6. 
 86. Chae KS, Oh IT, Lee SH, Kim SC. Blue light-dependent human magnetoreception in geomagnetic food orientation. PLoS One. 2019 Feb 14;14(2):e0211826. doi: 10.1371/journal.pone.0211826.
 87. Player TC, Hore PJ. Viability of superoxide-containing radical pairs as magnetoreceptors. J Chem Phys. 2019 Dec 14;151(22):225101. doi: 10.1063/1.5129608.

Повернутися до номеру