Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
6 (49) 2013

Генетичний поліморфізм ASP299GLY гена  тол-подібного рецептора 4 в дітей із хелікобактерною інфекцією
Автори: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ; Шликова О.А., Кайдашев І.П. - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, м. Полтава
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика метаболических изменений в условиях инсулинорезистентности у детей с первичной артериальной гипертензией
Автори: Каладзе Н.Н., Алешина О.К., Ревенко Н.А. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Катамнез детей, больных хроническим пиелонефритом, после комплексного санаторно-курортного лечения
Автори: Слободян Е.И. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», кафедра педиатрии с курсом физиотерапии ФПО
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості дебюту та перебігу реактивних артритів у дітей
Автори: Лебець І.С., Панько Н.О. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Травмотологія та ортопедія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика мікробного пейзажу нижніх дихальних шляхів при ускладненій пневмонії в дітей раннього віку
Автори: Цимбаліста О.Л, Гаріджук Л.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метаболічний синдром у дітей: клініка, особливості ліпідного й вуглеводного обміну
Автори: Бобрикович О.С. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра дитячих хвороб, факультет післядипломної освіти
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Часто болеющие дети и тактика педиатра
Автори: Юлиш Е.И., Ярошенко С.Я. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рациональная фармакотерапия боли в горле у детей на разных этапах оказания помощи
Автори: Зайченко А.В., Коваленко Е.Н., Брюханова Т.А. - Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стартова антибіотикотерапія ускладненого перебігу ГРЗ у дітей: шлях від лікарських шаблонів до логічних рішень
Автори: Мітюряєва І.О., Вовченко О.В., Рибачок Е.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы у детей
Автори: Абатуров А.Е., Герасименко О.Н., Агафонова Е.А., Высочина И.Л., Кривуша Е.Л. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дифференцированный подход к лечению кашля
Автори: Крамарев С.А. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія
Розділи: Довідник фахівця
Врожденные аномалии количества почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, физическое развитие, диагностика, лечение и профилактика (часть 1)
Автори: Никитина Н.А., Старец Е.А., Калашникова Е.А., Галич С.Р., Сочинская Т.В. - Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Нефрологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Местная терапия острых назофарингитов у детей
Автори: Юлиш Е.И., Кривущев Б.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Нефрологія
Розділи: Довідник фахівця
Пульмонологическая манифестация нейробластомы у детей
Автори: Максимова С.М., Самойленко И.Г. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Бухтияров Э.В. - Центральная городская клиническая больница № 3, г. Донецк
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Неврологія, Педіатрія/Неонатологія, Пульмонологія, Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Гемангиомы и сосудистые мальформации. Современные теории и лечебная тактика
Автори: Гончарова Я.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Доктор Даун
Автори: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Усенко Н.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Історія медицини
Лимфаденопатия у детей
Автори: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Вильчевская Е.В., Дудчак А.П., Марченко Е.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Glial protein s100 and total nitric oxide blood level indexes features in small premature infants with perinatal hypoxic-ischaemic encephalopathy
Автори: Benis N. A., Samsonova T. V., Nazarov S. B., Kuz’menko G. N., Popova I. G. - FSBI “Ivanovo scientific-research institute named after V. N. Gorodkov” Ministry of Health Russian Federation
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Bullous emphysema, complications of spontaneous pneumothorax. Case study.
Автори: Maksimova S.M, Samoylenko I.G. - Donetsk National Medical University; Bukhtiyarov E.V. - Donetsk hospital №3
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Congenital anomalies of kidneys quantity: frequency, etiopathogenesis, prenatal diagnostics, clinical
Автори: Nikitina N.A., Starets E.A., Kalashnikova E.A., Galich S.R., Sochinskaya T.V. - Odessa National Medical University, Department of Propaedeutics of Paediatrics, Ukraine
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Neuroblastoma is the pulmonological manifestation of children
Автори: Maksimova S.M, Samoylenko I.G. - Donetsk National Medical University; Bukhtiyarov E.V. - Donetsk hospital №3
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Metabolic syndrome in children: clinical features, peculiarities of lipid and oxygen exchange
Автори: O. S. Bobrykovych - SHEI Ivano-Frankivsk National Medical University, Chair of Children Diseases of Advanced Studies Faculty, Ukraine
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The bone tissue, metabolic and immunological disorders in the pathogenesis of osteoarthritis in adolescence
Автори: Shevchenko N.S. - SI «Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Characteristic of lower respiratory tract microbial view in complicated pneumonia in children of early age
Автори: O.L. Tsymbalista, L.I.Haridzhuk - SHEI (state higher educational institution) “Ivano-Frankivsk national medical university”
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Genetic polymorphism asp299gly gene tol-like receptor 4 in children with helicobacter pylori infection
Автори: Abaturov A.Ye., Gerasymenko O.N. - State institution «Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine; Shlykova O.A., Kaidashev I.P. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Research Institute for Genetics and Immunological Grounds of Pathology and Pharmacogenetics, Poltava, Ukraine
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Doctor Down
Автори: Nagornaya N.V., Bordugova E.V., Usenko N.A. - Donetsk National Medical University n.a. M.Gorkiy
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця