Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №2, 2021

Back to issue

Five steps to obtaining a medical practice license for a private dental practitioner or dental institution

Authors: Нижник А.В.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Медконсалтинг», м. Київ, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті розглядаються питання отримання ліцензії на медичну практику лікарями-стоматологами різного профілю, що планують відкрити приватну медичну практику в будь-якій організаційно-правовій формі. Отриманню ліцензії передує певний підготовчий етап: вибір організаційно-правової форми, пошук приміщення та обладнання, пошук працівників, які відповідають єдиним освітнім та кваліфікаційним вимогам, отримання акта санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта та підготовка документів для подання до МОЗ України. Саме на цьому етапі майбутній ліцензіат стикається з певними складнощами, адже нормативно-правові вимоги часто є досить суперечливими та для їх опрацювання потрібно опанувати значну кількість нормативно-правових актів. Однак за умови ретельної підготовки отримання ліцензії на медичну практику є досить нескладним процесом, якщо здобувач ліцензії візьме до уваги всі вимоги чинного законодавства на підготовчому етапі.

The paper considers the keystones of obtaining a medical practice license by dentists of any specialties who want to begin the private medical practice in any organizational and legal form. To obtaining a license, a dentist must pass a certain preliminary stage: to choose organizational and legal form, to find necessary premises, equipment, and materials, to find qualified medical staff, get a sanitary-epidemiological inspection act, and to prepare documents for the Ministry of Health of Ukraine. At this stage, a future licensee faces some difficulties, because the regulatory requirements are often contradictory, and to process them you need to study a significant number of regulations. However, in case of careful preparation, obtaining a license for medical practice is a fairly simple process, if the future licensee considers all the requirements of applicable law in the preparatory stage.


Keywords

медична практика; ліцензія; медичне право

medical practice; license; medical law


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. Офіційний вісник України. 2003. № 11. С. 7, ст. 461, код акта 24654/2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40–44, ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 
3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 40–41, 42, ст. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 
4. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 року № 222-VIII зі змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015. № 23, ст. 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text 
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 17 березня 2020 року № 530-IX зі змінами. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2020. № 16, ст. 100. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text 
6. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Закон України від 26 листопада 2015 року № 835-VII зі змінами. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 2, ст. 17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19#Text 
7. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 зі змінами. Офіційний вісник України. 2016. № 30. С. 18, ст. 1184, код акта 81591/2016.
8. Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1337. Офіційний вісник України. 15.01.2021. № 4. С. 304, ст. 226, код акта 102521/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1337-2020-%D0%BF#Text 
9. Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 № 294 зі змінами. Офіційний вісник України. 26.11.2007. № 87. С. 38, ст. 3202, код акта 41489/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-07#n17 
10. Про затвердження табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2005 № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0158282-05#Text 
11. Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2011 р. № 739. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0739282-11#Text 
12. Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446. Офіційний вісник України. 05.04.2019. № 26. С. 257, ст. 937, код акта 94042/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text 
13. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. ДБН В.2.2-10-2001: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 р. № 2 зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002241-01#Text

Back to issue