Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 55, №3, 2021

Back to issue

Macroscopic assessment of protective effect of cryopreserved placenta extract in ibuprofen-induced gastroenterocolonopathy

Authors: Гладких Ф.В.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії медичних наук України, м. Харків, Україна
Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Безрецептурне призначення нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) призводить до безконтрольного їх застосування серед населення, що в низці випадків робить неможливою профілактику та своєчасне виявлення небажаних лікарських реакцій. На сьогодні з метою корекції ульцерогенної дії НПЗП застосовують дуже широке коло лікарських засобів, однак всі вони не позбуті власних побічних ефектів, а їх ефективність не завжди здатна задовольнити клініцистів. Мета: охарактеризувати цитопротективні властивості кріоконсервованого екстракту плаценти за станом слизової оболонки проксимальних (стравохід і шлунок) і дистальних (тонка та товста кишки) відділів шлунково-кишкового тракту на моделі ібупрофен-індукованої езофагогастроентероколонопатії. Матеріали та методи. Експериментальні дослідження in vivo проведені на 28 щурах-самцях. Субхронічне ібупрофен-індуковане ураження травного тракту відтворювали шляхом внутрішньошлункового введення щурам ібупрофену в дозі 310 мг/кг. Стан слизової оболонки травного тракту оцінювали макроскопічно за бальною шкалою. Результати. Профілактично-лікувальна ефективність езомепразолу вірогідно мала місце в проксимальних відділах травного тракту, однак практично не впливала на поширеність виразкових ушкоджень у кишечнику. В той же час, на відміну від езомепразолу, який, як відомо, має тільки гастропротективну активність, кріоконсервований екстракт плаценти проявляв цитопротективну дію як у шлунку, так і в дистальних відділах травного тракту — тонкій та товстій кишці. Так, поширеність ібупрофен-індукованої як ентеро-, так і колонопатії на тлі застосування досліджуваного екстракту була майже вдвічі нижчою, ніж у щурів, які не отримували препаратів корекції. Висновки. Встановлено, що застосування кріоконсервованого екстракту плаценти у профілактично-лікувальному режимі має співставну з езомепразолом гастропротективну активність. Крім того, встановлено, що застосування досліджуваного кріоекстракту супроводжувалось зниженням множинності виразкових дефектів у тонкій і товстій кишці щурів у 4,6 та 3,8 раза відповідно відносно показників тварин контрольної групи.

Background. Over-the-counter use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs leads to their uncontrolled consumption among the population, which in some cases makes it impossible to prevent and timely detect adverse drug effects, and their effectiveness does not always satisfy clinicians. The purpose was to characterize the cytoprotective properties of cryopreserved placenta extract according to the condition of the mucous membrane of the proximal (esophagus and stomach) and distal (small and large intestine) parts of the gastrointestinal tract on the model of ibuprofen-induced esophagogastroenterocolonopathy. Mate­rials and methods. In vivo experimental studies were performed on 28 male rats. Subchronic ibuprofen-induced gastrointestinal lesions were reproduced by intragastric administration of ibuprofen to rats at a dose of 310 mg/kg. The condition of the gastrointestinal tract mucous membrane was assessed macroscopically on a scale. Results. The therapeutic and prophylactic efficacy of esomeprazole statistically significantly (р < 0.05) took place in the proximal parts of the gastrointestinal tract but had little effect on the prevalence of ulcerative lesions in the intestine. At the same time, unlike esomeprazole, which is known to have only gastroprotective activity, cryopreserved placenta extract had a cytoprotective effect both in the stomach and in the distal parts of the gastrointestinal tract — small and large intestine. Thus, the prevalence of ibuprofen-induced both entero- and colonopathy on the background of the study of the extract was almost twice lower than in rats that did not receive correction drugs. Conclusions. It is established that the use of cryopreserved placenta extract in the treatment-and-prophylactic mode has comparable to esomeprazole gastroprotective activity. In addition, it was found that the use of the studied cryoextract was accompanied by a decrease in the multiplicity of ulcerative defects in the small and large intestine of rats, by 4.6 and 3.8 times, respectively, compared to the control animals.


Keywords

кріоконсервований екстракт плаценти; нестероїдні протизапальні препарати; ібупрофен; ульцерогенність; гастропатія; ентеропатія; колонопатія

cryopreserved placenta extract; nonsteroidal anti-inflammatory drugs; ibuprofen; ulcerogenicity; gastropathy; entero-pathy; colonopathy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Аникин Г.С., Стожкова И.В., Кукес В.Г. Нестероидные противовоспалительные препараты: безопасность с позиции доказательной медицины. Consilium Medicum. 2017. № 19. С. 28-32. DOI: https://doi.org/10.26442/2075-1753_19.7.2.28-32. 
 2. Shih A.R., Misdraji J. Drug-induced pathology of the upper gastrointestinal tract. Diagnostic. Histopathology. 2017. № 23(2). С. 84-95. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mpdhp.2017.03.002.
 3. Гладких Ф.В., Степанюк Н.Г., Вернигородський С.В. Макро- та мікроскопічне дослідження впливу 2-феніл-3-карбетокси-4-диметиламінометил-5-оксибензофурану гідрохлориду (вінборону) на гастротоксичність ібупрофену за умов експериментального ревматоїдного артриту у щурів. Траєкторія науки: міжнародний електронний науковий журнал. 2017. № 10. С. 7001-7018. DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.27-8. 
 4. Zar J.H. Biostatistical analysis. 5th ed. Prentice-Hall, Englewood. 2014. 960 р.
 5. Shepitko K.V. Application of cryopreserved placenta preparations in the small intestine pathologies in rats for their further use in exigent conditions. Bulletin of problems biology and medicine. 2019. № 4(154). Р. 56-61. DOI: http://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-4-2-154-56-61. 
 6. Губська О.Ю., Кузьмінець А.А. НПЗП-ентеротоксич-ність: фокус на проблему. Сучасна гастроентерологія. 2018. № 5(103). С. 50-59. DOI: http://doi.org/10.30978/MG-2018-5-50.
 7. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Ивашкин В.Т. Ассоциация ревматологов России, Российское общество по изучению боли, Российская гастроэнтерологическая ассоциация, Российское научное медицинское общество терапевтов, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Российская ассоциация паллиативной медицины. Рациональное использование нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации. Научно-практическая ревматология. 2018. № 56. С. 1-29. DOI: http://doi.org/10.14412/1995-4484-2018-1-29.
 8. Pogozhykh O., Prokopyuk V., Figueiredo C., Pogozhykh D. Placenta and placental derivatives in regenerative therapies: experimental studies, history, and prospects. Stem Cells International. 2018. Р. 1-14. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/4837930.
 9. Kulkarni P., Bhavimani G., Javalgikar A., Mahurkar N. Evaluation of melatonin and coenzyme Q10 for gastroprotective effect in aspirin and ibuprofen induced gastric ulcers in rats. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2020. № 11(4). Р. 1802-07. DOI: https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.11(4).1802-07.
 10. Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів: методичні рекомендації. К.: Авіцена, 2001. 527 с.
 11. Chuan-Guo G., Wai K. L. Potential strategies in the prevention of nonsteroidal anti-inflammatory drugs-associated adverse effects in the lower gastrointestinal tract. Gut Liver. 2020. № 14(2). Р. 179-89. DOI: https://doi.org/10.5009/gnl19201. 
 12. Hladkykh F.V., Chyzh M.O. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: a modern understanding of the mechanisms of damage to the digestive tract, the shortcomings of pathogenetic drugs and prospects for biological therapy of NSAID-induced esophagogastroenterocolonopathy. Gastroenterologìa. 2020. № 54(4). Р. 253-266. DOI: http://dx.doi.org/10.22141/2308-2097.54.4.2020.216714. 
 13. Liu J. et al. Gastroprotective effects of several H2RAs on ibuprofen-induced gastric ulcer in rats. Life Sciences. 2016. № 149. Р. 65-71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lfs.2016.02.045.
 14. Modlin I.M. et al. Diagnosis and management of non-erosive reflux disease — the Vevey NERD Consensus Group. Digestion. 2009. № 80(2). Р. 74-88. DOI: https://doi.org/10.1159/000219365.
 15. Schneider N.I. еt al. Validation study of the Esohisto consensus guidelines for the recognition of microscopic esophagitis. Human pathology. 2014. № 45(5). Р. 994-1002. DOI: https://doi.org/10.1016/j.humpath.2013.12.013.

Back to issue