Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №2, 2023

Повернутися до номеру

Професійна підготовка і безперервний професійний розвиток магістрів стоматології в екстремальних умовах пандемії СOVID-19 та військового стану в Україні

Автори: Кульбашна Я.А., Скрипник І.Л.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Питанням безперервної стоматологічної освіти в Україні в умовах війни була присвячена ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців із стоматології в екстремальних умовах сучасності», яка відбулася 26–27 квітня 2023 року на базі Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Організатором конференції виступила Українська асоціація стоматологічної освіти (УАСО), головою оргкомітету конференції була президент УАСО професор Ярослава Кульбашна, а заступницею голови оргкомітету — віцепрезидент УАСО доцент Ірина Скрипник. Дуже приємно при підготовці і під час проведення конференції було відчувати підтримку ректорату НМУ імені О.О. Богомольця — ректора НМУ імені О.О. Богомольця Юрія Кучина, проректорів — професорів Олександра Науменка, Римми Скрипник та Олександра Канюри, президента ГО «Асоціація стоматологів України» професора Ірини Мазур, директора Інституту післядипломної освіти, професора Тетяни Вежновець, членів УАСО та студентської ради стоматологічного факультету. Представницький рівень гостей і учасників заходу засвідчив, що попри війну в нашій країні тема безперервної освіти майбутніх стоматологів, інтернів і лікарів галузі перебуває у центрі уваги державних службовців сфери освіти і медицини, викладачів, студентів, аспірантів закладів вищої медичної та післядипломної освіти. Зокрема, у роботі заходу взяли участь перший заступник міністра охорони здоров’я України професор Сергій Дубров, народний депутат України Інна Совсун, директор департаменту Українського державного центру міжнародної освіти МОН України кандидат історичних наук Олена Шаповалова.

The III Scientific and practical conference with international participation “Professional training of dentistry specialists in the extreme conditions of modernity”, which was held on April 26–27, 2023 at the Dental Medical Center of the Bogomolets National Medical University, was devoted to the issues of continuous dental education in Ukraine in the conditions of war. The conference was organized by the Ukrainian Association of Dental Education (UADE), where the chairman of the organizing committee was the president of the UADE, professor Yaroslava Kulbashna and the deputy chairman — vice president of the UADE, associate professor Iryna Skrypnyk. It was very pleasant to feel the support of the rectorate of the Bogomolets National Medical University — its rector Yuriy Kuchin, vice rectors, professors Oleksandr Naumenko, Rimma Skrypnyk and Oleksandr Kanyura, president of the NGO «Ukrainian Dental Association», professor Iryna Mazur, director of the Institute of Postgraduate Education, professor Tatiana Vezhnovets, members of the UADE and the student council of the dental faculty. The representative level of the guests and participants of the event showed that despite the war in our country, the topic of continuing education of future dentists, interns and doctors is in the focus of attention of government officials in the field of education and medicine, teachers, students, postgraduate students of higher medical and postgraduate education institutions. In particular, the event was attended by First Deputy Minister of Health of Ukraine, professor Serhiy Dubrov, People’s Deputy of Ukraine Inna Sovsun, director of the Department of the Ukrainian State Center for International Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine, candidate of historical sciences Olena Shapovalova.


Ключові слова

питання безперервної стоматологічної освіти в Україні; професійна підготовка фахівців із стоматології; екстремальні умови сучасності; безперервна освіта інтернів і лікарів

issues of continuing dental education in Ukraine; professional training of dental specialists; extreme conditions of modernity; continuing education of interns and doctors


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Кульбашна Я.А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології: теоретичні й методичні основи. Київ: Компас, 2014. 415 с.
2. Указ президента України від 24.02.22 № 64/22 «Про введення воєнного стану в Україні». Доступно: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text.
3. Mazur I., Hasiuk N., Suprunovych I., Radchuk V., Mazur P. Issues of self-education in the continuous professional development of dentists of Ukraine in the conditions of the COVID-19 pandemic. Acta Stomatologica Naissi. 2022 June. Vol. 38. № 85. Р. 2370-2380. doi: 10.5937/asn2285370M.
4. Павленко О.В., Мазур І.П., Ступницька О.М. Запровадження міжнародних стандартів якості післядипломної підготовки лікарів-стоматологів. Современная стоматология. 2012. № 2(61). С. 142-144.
5. Mazur I.P., Vakhnenko O.P. Сторіччя української стоматології: здобутки та сучасні виклики [The Century of Ukrainian Dentistry: Achievements and Current Challenges]. Українські медичні вісті (Ukrainian Medical News). 2020. 12(1). 70-76. doi: 10.32471/umv.2709-6432.84.133. 
6. Kulbashna Y., Skypnyk I. The structure of master’s in dentistry praxeological competence. Continuing Professional Education: Theory and Practice. 2020. 3(64). 1-7. DOI: 10.28925/1609-8595.2020.3.8.
 

Повернутися до номеру