Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №3-4, 2023

Повернутися до номеру

Безперервний професійний розвиток стоматологів в Україні: реалії сьогодення та перспективи

Автори: Мазур І.П. (1), Гасюк Н.В. (2), Хлєбас С.В. (1), Радчук В.Б. (2), Стадник М.Б. (3)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна
(2) - Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль Україна
(3) - Видавничий дім «МедЕксперт», м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Система безперервного професійного розвитку (БПР) лікарів в Україні потребує детального аналізу та всебічного динамічного моніторингу, щоб стати систематичним процесом, що дає можливість зростання професійноcті лікаря шляхом актуалізації індивідуальної освітньої траєкторії. Мета дослідження: аналіз підходів до реалізації системи БПР стоматологів для оптимізації вдосконалення професійних компетенцій, виходячи із пріоритетності форм, форматів та підходів до опрацювання професійної інформації та способів ознайомлення з нею і надходження. Матеріали та методи. Дослідження проводили шляхом опитування 2216 лікарів-стоматологів усіх спеціальностей з різних областей України, які заповнювали анкету-опитувальник, підготовлену ГO «Асоціація стоматологів України», під час науково-практичних заходів та фахових семінарів в онлайн-режимі. Анкета містила соціально-демографічні питання, аспекти визначення та об’єктивізації форм, форматів, способів реалізації БПР та аспекти роботи з професійною інформацією, способи ознайомлення з нею та шляхи її надходження. Опитування та аналіз результатів дослідження відбувалися під керівництвом ГO «Асоціація стоматологів України», групи компаній «MedExpert» та Української рейтингової агенції. Отримані дані обробляли із застосуванням аналітичного методу дослідження та структурно-логічного аналізу. Результати. У питанні актуальності форми заходів БПР 80,96 % опитаних віддають перевагу онлайн-навчанню в режимі реального часу, дистанційній формі — 43,46 %, 17,78 % — аудиторній. Тематичним освітнім семінарам віддають перевагу 67,33 % опитаних. Для 45,44 % респондентів оптимальним є формат з’їздів, симпозіумів та конференцій. Для 45,13 % — навчальні тренінги і майстер-класи, які передбачають аудиторну форму роботи. Оптимальним форматом БПР 31,23 % вважають цикли тематичного вдосконалення на факультетах підвищення кваліфікації. Для 14,17 % найбільш прийнятним є стажування у клініках України, для 13,54 % — за кордоном. 74,28 % потребують у лекторських презентаціях більше клінічних випадків з алгоритмічним розбором та детальним аналізом, 76,35 % у пріоритет ставлять лікувальні схеми та алгоритми діагностики. 24,19 % потребують посилань на наукові інформаційні ресурси. Серед професійних напрямків 51,85 % опитаних у пріоритет ставлять питання ендодонтії, 46,75 % — використання сучасних пломбувальних матеріалів, 35,92 % — пародонтології, 29,06 % — захворювань слизової оболонки порожнини рота, 28,34 % — профілактичної стоматології, 26,17 % — ортопедичної стоматології, 21,48 % — дитячої стоматології. Найоптимальнішим форматом отримання нової професійної інформації, на думку 73,83 % опитаних, є лекції, фахові семінари та науково-практичні заходи, для 50,54 % — книги та методичні рекомендації, 32,63 % — вітчизняні фахові журнали, 13,63 % — закордонні видання, 26,22 % респондентів запозичують досвід в колег. Серед джерел надходження наукової періодики за темою професійного спрямування перевагу надають опрацюванню інтернет-ресурсів. Найбільшу зацікавленість у лікарів викликають публікації із добре ілюстрованими клінічними випадками та структурованими алгоритмами клінічних ситуацій. Серед вітчизняних стоматологічних професійних видань, які користуються популярністю української стоматологічної спільноти і відповідно є найбільш затребуваними із науково-практичної точки зору: «Дент Арт», «Сучасна стоматологія», «Вісник стоматології» та «Оral and General Health». Висновки. За результатами дослідження продемонстровано, що індивідуальна освітня траєкторія є невід’ємною складовою БПР лікаря-стоматолога, що неодмінно має включати відвідування лекцій та фахових семінарів, роботу із науково-практичними публікаціями. Надання переваги електронним варіантам журналів на сайтах видань обумовлено реаліями сьогодення і відповідним форматуванням професійної свідомості сучасного суспільства, що в призмі індивідуальної освітньої траєкторії актуалізує питання мотивації лікаря, бажання та здатності до активної пошукової діяльності. Результати аналізу рейтингових параметрів професійних стоматологічних видань декларують запит стоматологічної спільноти на активізацію маркетингової стратегії періодичних видань в бік поліпшення якісного змісту матеріалів та візуального оформлення. Вищенаведені результати дадуть можливість оптимізації системи безперервного професійного розвитку стоматологів в Україні та створять основу для якісного професійного вдосконалення лікарів з подальшим забезпеченням надання якісних стоматологічних послуг, пов’язаних із бурхливим розвитком науки і новітніх світових технологій.

Background. The system of continuous professional development (CPD) of doctors in Ukraine needs a detailed analysis and comprehensive dynamic monitoring in order to become a systematic process that enables the growth of a doctor’s professional personality by actualizing an individual educational trajectory. The purpose of the study: analysis of approaches to the implementation of the CPD system for dentists to optimize the improvement of professional competencies based on the priority of forms, formats, and approaches to the processing of professional information and methods of familiarization with it and receipt. Materials and me-thods. The research was conducted by surveying 2,216 dentists of all specialties from different regions of Ukraine, who filled out a questionnaire prepared by the NGO “Ukrainian Dental Association”, during scientific and practical events and professional seminars in the online mode. The questionnaire included socio-demographic questions, aspects of definition and objectification of forms, formats, methods of implementing CPD and the aspect of working with professional information, methods of familiarization with it and ways of receiving it. The survey and analysis of research results took place under the leadership of the NGO “Ukrainian Dental Association”, the group of companies “MedExpert” and the Ukrainian rating agency. The obtained data were processed using the analytical research method and structural-logical analysis. Results. Regarding the relevance of the form of CPD activities, 80.96 % of respondents prefer online learning in real time, 43.46 % — distance learning, 17.78 % — classroom. Thematic educational seminars are preferred by 67.33 % of respondents. For 45.44 % of respondents, the format of congresses, symposiums and conferences is optimal. For 45.13 % — educational trainings and master classes, which involve the classroom form of work. 31.23 % consider cycles of thematic improvement at faculties of professional development to be the optimal format of the CPD. For 14.17 %, internships in clinics of Ukraine are the most acceptable, for 13.54 % — abroad. 74.28 % need more clinical cases with algorithmic review and detailed analysis in lecture presentations, 76.35 % prioritize treatment schemes and diagnostic algorithms. 24.19 % need links to scientific information resources. Among professional areas, 51.85 % prio­ritize issues of endodontics, 46.75 % — the use of modern filling materials, 35.92 % — periodontology, 29.06 % — oral mucosa di­seases, 28.34 % — preventive dentistry, 26.17 % — orthopedic dentistry, 21.48 % — children’s dentistry. According to 73.83 % of respondents, the most optimal format for obtaining new professional information is lectures, professional seminars, and scientific and practical events, for 50.54 % — books and methodological recommendations, for 32.63 % — domestic professional magazines, for 13.63 % — foreign publications, 26.22 % of respondents borrow experience from colleagues. Among the sources of scientific periodicals on professional topics, preference is given to Internet resources. Publications with well-illustrated clinical cases and structured algorithms for clinical situations are of the greatest interest to healthcare professionals. Dent Art, Modern Dentistry, Visnyk Stomatolohii and Oral and General Health are among the domestic dental professional publications that are popular within the Ukrainian dental community and, accordingly, the most sought-after from a scientific and practical perspective. Conclusions. Accor­ding to the research results, it was demonstrated that the individual educational trajectory is an integral part of the CPD of a dentist, which must necessarily include attending lectures and professional seminars, working with scientific and practical publications. The preference for electronic versions of journals on publication websites is due to the realities of today and the appropriate formatting of the professional consciousness of modern society, which, in the prism of an individual educational trajectory, actualizes the issue of a doctor’s motivation, desire and ability for active search activities. The results of analysis on the rating parameters of professional dental publications indicates a demand within the dental community for the activation of marketing strategies of periodicals, aiming to improve the quality of content and visual presentation. The above results will make it possible to optimize the system of continuous professional development of dentists in Ukraine and will create a basis for qualitative professional improvement of doctors with further provision of high-quality dental services related to the rapid development of science and the cutting-edge global technologies.


Ключові слова

індивідуальна освітня траєкторія; безперервний професійний розвиток; самоосвіта; стоматологія; освітні заходи

individual educational trajectory; continuous professional development; self-education; dentistry; educational activities


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Dickerson P.S., Russell J.A., Baughman C. The professional development associate: a key role in professional development departments. J. Contin. Educ. Nurs. 2020. 51(9). 394-6. doi: 10.3928/00220124-20200812-02. 
2. Kitto S. The importance of proactive and strategic technology-enhanced continuing professional development. J. Contin. Educ. Health Prof. 2021. 41(1). 3-4. doi: 10.1097/CEH.0000000000000343. 
3. Sladek R.M., McAllister S., Walsh K.M. Translating health professional education research evidence into effective continuous professional development. Med. J. Aust. 2019. 210(3). 113-4.e1. doi: 10.5694/mja2.12111.
4. Cook D.A., Stephenson C.R., Wilkinson J.M., Maloney S., Foo J. Cost-effectiveness and economic benefit of continuous professional development for drug prescribing: a systematic review. JAMA Netw. Open. 2022. 5(1). e2144973. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.44973. 
5. Karas M., Sheen N.J.L., North R.V., Ryan B., Bullock A. Continuing professional development requirements for UK health professionals: a scoping review. BMJ Open. 2020. 10(3). e032781. doi: 10.1136/bmjopen-2019-032781. 
6. Mazur I., Hasiuk N., Suprunovych I., Radchuk V., Mazur P. Issues of self-education in the continuous professional development of dentists of Ukraine in the conditions of the Covid-19 pandemic. Acta Stomatologica Naissi. 2022. 38(85). 2370-80. doi: 10.5937/asn2285370M.
7. Sockalingam S., Rajaratnam T., Gambin A., Soklaridis S., Serhal E., Crawford A. Interprofessional continuing professional development programs can foster lifelong learning in healthcare professionals: experiences from the Project ECHO model. BMC Med. Educ. 2022. 22(1). 432. doi: 10.1186/s12909-022-03500-w. 
8. American Dental Association. 2020-21 Survey of Advanced Dental Education. American Dental Association. Accessed March 31, 2022. https://www.ada.org/en/science-research/health-policy-institute/data-cen...
9. Creta A.M., Gross A.H. Components of an effective professional development strategy: the professional practice model, peer feedback, mentorship, sponsorship, and succession planning. Semin. Oncol. Nurs. 2020. 36(3). 151024. doi: 10.1016/j.soncn.2020.151024.
10. Volosovets O.P., Lurin I.A., Naumenko O.M., Volosovets A.O., Kryvopustov S.P. Current challenges for the health care system due to the lack of medical staff and the continuous professional development of doctors. Wiad Lek. 2022. 75(5 pt 1). 1136-9. doi: 10.36740/WLek202205115. 
11. Owen J.A., Skelton J.B., Maine L.L. Advancing the adoption of continuing professional development (CPD) in the United States. Pharmacy (Basel). 2020. 8(3). 157. doi: 10.3390/pharmacy8030157. 
12. Kitto S. The technological society and the social organization of continuing professional development interventions. J. Contin. Educ. Health Prof. 2022. 42(4). 225-6. doi: 10.1097/CEH.0000000000000480. 
13. Mazur I., Hasiuk N., Drohomyretska M., Popovych I., Radchuk V. Discussion on individual educational trajectory as an integral component of continuous professional development. Advanced Education. 2023. 11 (23). 144-56. doi: 10.20535/2410-8286.295529.
14. Mazur I., Hasiuk N., Radchuk V., Stadnyk M. Aspects of continuing professional development of dentists in wartime conditions through the prism of self-education and self-improvement. Oral and General Health. 2022. 3(4). 61-8. https://doi.org/10.22141/ogh.3.4.2022.141.
15. Winkelbauer S. An authentic, practice-based assessment as a catalyst for continuous professional development. Pharmacy (Basel). 2020. 8(1). 15. doi: 10.3390/pharmacy8010015. 
16. Shrestha B., Dunn L. The declaration of Helsinki on medical research involving human subjects: A review of seventh revision. J. Nepal. Health Res. Counc. 2020. 17(4). 548-52. doi: 10.33314/jnhrc.v17i4.1042. 
17. Lee G.B., Chiu A.M. Assessment and feedback methods in competency-based medical education. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2022. 128(3). 256-62. doi: 10.1016/j.anai.2021.12.010. 
18. Griebenow R., Gehle H.A., Herrmann H. Continuing professional development (CPD) within the workplace in a digitised health-care system: The perspective from a German professional union. J. Eur. CME. 2022. 11(1). 2038478. doi: 10.1080/21614083.2022.2038478. 
19. Hearle D., Lawson S. Continuing professional development engagement — a UK-based concept analysis. J. Contin. Educ. Health Prof. 2019. 39(4). 260-8. doi: 10.1097/CEH.0000000000000245. 
20. Cook D.A., Wilkinson J.M., Foo J. Quality of cost evaluations of physician continuous professional development: Systematic review of reporting and methods. Perspect. Med. Educ. 2022. 11(3). 156-64. doi: 10.1007/s40037-022-00705-z. 
21. Henderson A., Prescott C. Re-envisaging continuing professional development to improve patient outcomes. Nurse Educ. Today. 2020. 89. 104402. doi: 10.1016/j.nedt.2020.104402. 
22. Yam C.H.K., Griffiths S.M., Yeoh E.K. What helps and hinders doctors in engaging in continuous professional development? An explanatory sequential design. PLoS One. 2020 Aug 20. 15(8). e0237632. doi: 10.1371/journal.pone.0237632. 
23. Undilashvili A., Ebralidze K., Beriashvili R. Continuous professional development of healthcare workers — analysis of the current state. Georgian Med. News. 2019. (297). 158-163. PMID: 32011314.

Повернутися до номеру