Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №3-4, 2023

Повернутися до номеру

Роль запалення у взаємозв’язку цукрового діабету та пародонтиту

Автори: Добровинська О.В. (1), Хлєбас С.В. (2), Мазур П.В. (2)
(1) - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України, м. Київ, Україна
(2) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Сучасні дослідження показали тісний взаємозв’язок здоров’я ротової порожнини з цукровим діабетом (ЦД). За результатами досліджень, низький відсоток пацієнтів з діагнозом «цукровий діабет» регулярно відвідує стоматолога з приводу обстеження та, за необхідності, проводить лікування захворювань пародонта, і багато пацієнтів не знають про вплив ЦД на здоров’я порожнини рота. Обізнаність щодо захворювань пародонта серед хворих на ЦД дуже низька порівняно з їхніми знаннями про підвищений ризик розвитку таких ускладнень, як ретинопатія, нефропатія, полінейропатія тощо. Захворювання пародонта та ЦД тісно пов’язані між собою і є дуже поширеними хронічними захворюваннями. Запалення є критично важливим фактором розвитку та взаємозв’язку ЦД із захворюваннями пародонта, і його важливість стає ясною лише зараз. ЦД однозначно підвищує ризик захворювань пародонта. Менш ясним є вплив захворювань пародонта на контроль глікемії та механізми, за допомогою яких це відбувається. Доказова медицина підкреслює важливість клінічно значущих профілактичних і терапевтичних заходів для лікування ЦД та захворювань пародонта. Залучення фахівців із догляду за ротовою порожниною до стратегій виявлення осіб із групи ризику ЦД розширить зусилля з профілактики та скринінгу, необхідні для уповільнення розвитку цих захворювань. У статті подано огляд літератури, що містить сучасні погляди на етіологію та патогенез запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта та їхній зв’язок з ендокринною патологією, а саме з цукровим діабетом.

Modern studies have shown a close relationship between oral health and diabetes mellitus (DM). According to the results of research, a low percentage of patients diagnosed with diabetes regularly visit a dentist for examination and, if necessary, periodontal disease treatment; many patients are unaware of the impact of DM on oral health. Awareness of periodontal diseases among patients with DM is very low compared to their knowledge about the increased risk of developing complications such as retinopathy, nephropathy, polyneuropathy, etc. Periodontal disease and diabetes are closely related and are very common chronic conditions. Inflammation is a critical driver for the development and relationship between DM and periodontal disease, and its importance is becoming clear only now. Diabetes mellitus unequivocally increases the risk of periodontal diseases. The effects of periodontal disease on glycemic control and the mechanisms by which this occurs are less clear. Evidence-based medicine emphasizes the importance of clinically relevant preventive and therapeutic interventions for the treatment of diabetes and periodontal disease. Involving oral care professionals in strategies to identify individuals at risk for DM will enhance the prevention and screening efforts needed to slow the progression of these diseases. The article presents a literature review containing modern views on the etiology and pathogenesis of inflammatory dystrophic diseases of periodontal tissues and their connection with endocrine pathology, namely diabetes.


Ключові слова

цукровий діабет; інсулінорезистентність; пародонтит; інтерлейкін-6; фактор некрозу пухлини α; мікробіота; прозапальні цитокіни; періімплантит

diabetes; insulin resistance; periodontitis; interleukin-6; tumor necrosis factor α; microbiota; proinflammatory cytokines; peri-implantitis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Добровинська О.В., Хлєбас С.В., Мазур П.В., Слободяник-Коломоєць М.В. Взаємозв’язок цукрового діабету і захворювань тканин пародонта. Oral and General Health. 2023. Т. 4. № 1. DOI: https://doi.org/10.22141/ogh.4.1.2023.148.
2. Bloomgarden Z. Diabetes Care. 2007. 30 (2). 423-31.
3. Loe H. Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Diabetes Сare. 1993. 16(1). 329-34. [PubMed: 8422804]
4. Leite R.S., Marlow N.M., Fernandes J.K. Oral Health and Type 2 Diabetes. Am. J. Med. Sci. 2013 April. 345(4). 271-273. doi: 10.1097/MAJ.0b013e31828bdedf.
5. Standards of Care in Diabetes — 2023.
6. Li S., Li H., Kong H., Wu S.Y., Cheng C.K., Xu J. Endo-genous and microbial biomarkers for periodontitis and type 2 diabetes mellitus. Front. Endocrinol. 2023. 14. 1292596. doi: 10.3389/fendo.2023.1292596.
7. Iacopino A.M. Periodontitis and Diabetes Interrelationships: Role of Inflammation. Ann. Periodontol. 2001 Dec. 6(1). 125-37. doi: 10.1902/annals.2001.6.1.125.
8. Han Qin, Guangyue Li, Xiaohui Xu. The role of oral microbiome in periodontitis under diabetes mellitus. Journal оf Oral Microbiology. 2022. 14. 2078031. https://doi.org/10.1080/20002297.2022.2078031.
9. Papapanou P.N. Periodontal diseases: epidemiology. Ann. Periodontol. 1996. 1. 1-36.
10. Lalla E., Papapanou P.N. Diabetes mellitus and periodontitis: a tale of two common interrelated diseases. Nat. Rev. Endocrinol. 2011. 7. 738-48.
11. Lakschevitz F., Aboodi G., Tenenbaum H., et al. Diabetes and periodontal diseases: interplay and links. Curr. Diabetes Rev. 2011. 7. 433-9.
12. Fernandes J.K., Wiegand R.E., Salinas C.F., et al. Periodontal disease status in Gullah African Americans with type 2 diabetes living in South Carolina. J. Periodontol. 2009. 80. 1062-8.
13. Takeda M., Ojima M., Yoshioka H., et al. Relationship of serum advanced glycation end products with deterioration of periodontitis in type 2 diabetes patients. J. Periodontol. 2006. 77. 15-20.
14. Grossi S.G., Skrepcinski F.B., DeCaro T., et al. Treatment of periodontal disease in diabetics reduces glycated hemoglobin. J. Periodontol. 1997. 68. 713-9.
15. Simpson T.C., Needleman I., Wild S.H., et al. Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes. Cochrane Database Syst. Rev. 2010 (5). CD004714. 22.
16.  Teeuw W.J., Gerdes V.E., Loos B.G. Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and metaanalysis. Diabetes Care. 2010. 33. 421-7.
17. Stratton I.M., Adler A.I., Neil H.A., et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ. 2000. 321. 405-12.
18. Graves D.T., Ding Z., Yang Y. The impact of diabetes on periodontal diseases. Periodontol. 2000. 2020. 82. 214-224. https://doi.org/10.1111/prd.12318.

Повернутися до номеру