Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №3-4, 2023

Повернутися до номеру

Акредитація медичних закладів України під час воєнного стану

Автори: Пожевілова А. (1), Пожевілова К. (2)
(1) - Медичний центр «Градаліс», м. Київ, Україна
(2) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Основними інструментами забезпечення якості медичних послуг є: акредитація медичних закладів, стандартизація медичних технологій та ліцензування професійної діяльності лікарів. Акредитація передбачає систематичну оцінку закладів охорони здоров’я за прийнятими стандартами. Щоб підвищити рівень акредитації в Україні, необхідно розуміти теоретико-методологічні характеристики та мати можливість оцінити ті фактори, які сприяють або обмежують розвиток і процеси впровадження програм акредитації. Оскільки Україна все ще перебуває на ранніх стадіях впровадження акредитації, вважаємо доцільним розглянути досвід інших країн світу, які успішно запровадили акредитацію закладів охорони здоров’я. Пошук було здійснено з використанням баз даних Web of Science, Scopus, PubMed і «Наукова періодика України», у каталозі та фондах Національної наукової бібліотеки України за ключовими словами. Після виключення дублікатів і нерелевантних досліджень було включено до остаточного огляду 56 джерел інформації.

The main tools for ensuring the quality of medical services are accreditation of medical institutions, standardization of medical technologies and licensing of professional activities of doctors. Accreditation involves a systematic assessment of healthcare institutions according to accepted standards. In order to increase the level of accreditation in Ukraine, it is necessary to understand the theoretical and methodological characteristics and to be able to assess the factors that promote or limit the development and implementation processes of accreditation programs. Since Ukraine is still in the early stages of implementing accreditation, we consider it appropriate to explore the experience of other countries of the world that have successfully introduced accreditation of healthcare institutions. The search was carried out using the databases Web of Science, Scopus, PubMed and Scientific periodicals of Ukraine, in the catalog and funds of the National Scientific Library of Ukraine by keywords. After exclusion of duplicates and irrelevant studies, 56 sources of information were included in the final review.


Ключові слова

акредитація; стандарти; якість медичної допомоги

accreditation; standards; quality of medical care


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Moffett M.L., Bohara A. Hospital quality oversight by the Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations. EEJ. 2005. Vol. 31. № 4. Р. 629-647.
2. Номенклатура лікарських спеціальностей: наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/382690_382755 (дата звернення: 16.07.2023).
3. Verheyden C.N. Medical accreditation in the United States: What For? Plast. Reconstr. Surg. 2016. Vol. 138. № 6. P. 1367-1370. doi: 10.1097/PRS.0000000000002780 (дата звернення: 18.07.2023).
4. Wentz D.K., Wentz D.K. Lessons from comparing accreditation in Europe and the United States. Eur. J. Cancer. 2003. Vol. 39. № 17. P. 2422-2423. doi: 10.1016/j.ejca.2003.09.011 (дата звернення: 16.07.2023).
5. Mansour W., Boyd A., Walshe K. The development of hospital accreditation in low- and middle-income countries: a literature review. Health Policy Plan. 2020. Vol. 35. № 6. Р. 684-700. doi: 10.1093/heapol/czaa011 (дата звернення: 01.09.2023).
6. Shaw C.D., et al. Sustainable healthcare accreditation: messages from Europe in 2009. Int. J. Qual. Health Care. 2010. Vol. 22. № 5. P. 341-350.
7. Jaafaripooyan E., Agrizzi D., Akbari-Haghighi F. Healthcare accreditation systems: further perspectives on performance measures. Int. J. Qual. Health Care. 2011. Vol. 23. № 6. P. 645-656. doi: 10.1093/intqhc/mzr063 (дата звернення: 16.07.2023).
8. Severance J.H. Community health program evaluation –using accreditation as a framework. Eval. Health Prof. 2009. Vol. 32. № 1. P. 59-68. doi: 10.1177/0163278708328742 (дата звернення: 19.08.2023).
9. Shaw C.D. Evaluating accreditation. Int. J. Qual. Health Care. 2003. Vol. 15. № 6. Р. 455-456. doi: 10.1093/intqhc/mzg092 (дата звернення: 19.08.2023).
10. Greenfield D., et al. A hybrid health service accreditation program model incorporating mandated standards and continuous improvement: interview study of multiple stakeholders in Australian health care. Int. J. Health Plann. Manage. 2016. Vol. 31. № 3. Р. e116-e130. doi: 10.1002/hpm.2301 (дата звернення: 26.06.2023).
11. Petrović G.M., Vuković M., Vraneš A.J. The impact of accreditation on health care quality in hospitals. Vojnosanit Pregled. 2018. Vol. 75. № 8. P. 803-808.
12. Основи законодавства України про охорону здоров’я: законодавчі матеріали (кодекси, закони, укази, постанови, декрети, рішення тощо). Харків: Форт, 2003. 34 с.
13. Кондратюк Н.Ю. Нормативно-правове регулювання та основні етапи акредитації закладів охорони здоров’я в Україні. Україна. Здоров’я нації. 2012. № 1. С. 75-79.
14. Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров’я: наказ МОЗ України від 14.03.2011 р. № 142 [Електрон-ний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0678-11#Text (дата звернення: 24.06.2023).
15. Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я: постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 765 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-97-%D0%BF#Text (дата звернення: 24.06.2023).
16. Про внесення змін до Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я: постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 134 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/134-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 24.076.2023).
17. Про затвердження Змін до Критеріїв акредитації закладів охорони здоров’я: наказ МОЗ України від 25.07.2023 р. № 1429 [Електронний ресурс]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE40311?an=1 (дата звернення: 25.06.2023).
18. Mosadeghrad A.M. Hospital accreditation: The good, the bad, and the ugly. Int. J. Healthc Manag. 2021. Vol. 14. № 4. Р. 1597-1601.
19. Теремецький В.І., Муляр Г.В. Адміністративно-правове забезпечення акредитації закладів охорони здоров’я. Юрид. бюлетень. 2019. Вип. 1, ч. 2. С. 103-110.
20. Кінаш І.П., Савчук Л.М. Якість медичних послуг: сутність та інструменти забезпечення. Акт. проблеми розвитку економіки регіону. 2023. Вип. 19. Т. 2. С. 255-263. doi: 10.15330/apred.2.19.255-263 (дата звернення: 05.07.2023).
21. Горачук В.В. Медико-соціальне обґрунтування моделі системи управління якістю медичної допомоги: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.02.03 — соціальна медицина; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. Київ, 2015. 44 с.
22. Flodgren G., Gonçalves-Bradley D.C., Pomey M.P. External inspection of compliance with standards for improved healthcare outcomes. Cochrane Database Syst. Rev. 2016. Vol. 12. № 12. CD008992. doi: 10.1002/14651858.CD008992.pub3 (дата звернення: 05.07.2023).
23. Donahue K.T., Yen J. Joint Commission International. Jt Comm. J. Qual. Improv. 1997. Vol. 23. № 1. P. 71. doi: 10.1016/s1070-3241(16)30300-5 (дата звернення: 15.07.2023).
24. Campra M., et al. Association between patient outcomes and joint commission international (JCI) accreditation in Italy: An observational study. Calitatea-acces la succes. 2021. Vol. 22. № 18. P. 93-100.
25. Ibrahim S.A., Reynolds K.A., Poon E., Alam M. The evidence base for US joint commission hospital accreditation standards: cross sectional study. BMJ. 2022. Vol. 377. P. e063064. doi: 10.1136/bmj-2020-063064 (дата звернення: 20.06.2023).
26. Greenfield D., Braithwaite J.. Health sector accreditation research: a systematic review. Int. J. Qual. Health Care. 2008. Vol. 20. № 3. P. 172-183. doi: 10.1093/intqhc/mzn005 (дата звернення: 20.06.2023).
27. Alsaedi A., Sukeri S., Yaccob N.M. Enabling factors for the successful implementation of the CBAHI accreditation program. J. Multidiscip. Healthc. 2023. Vol. 16. P. 2189-2199. doi: 10.2147/JMDH.S422174 (дата звернення: 27.06.2023).
28. Almasabi M., Thomas S. The impact of Saudi hospital accreditation on quality of care: a mixed methods study. Int. J. Health Plann. Manage. 2017. Vol. 32. № 4. P. e261-e278. doi: 10.1002/hpm.2373 (дата звернення: 27.06.2023).
29. World Health Organization. Safe abortion: technical and po–licy guidance for health systems, 2nd ed. World Health Organization. 2012. 23 p. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/70914 (дата звернення: 25.06.2023).
30. Braithwaite J., et al. Comparison of health service accreditation programs in low- and middle-income countries with those in higher income countries: a cross-sectional study. Int. J. Qual. Health Care. 2012. Vol. 24. № 6. P. 568-577. doi: 10.1093/intqhc/mzs064 (дата звернення: 11.06.2023).
31. Al-Awa B., et al. An overview of patient safety and accreditation: a literature review study. Res. J. Med. Sci. 2011. Vol. 5. № 4. P. 200-223.
32. Hinchcliff R., et al. Narrative synthesis of health service accreditation literature. BMJ Qual. Saf. 2012. Vol 21. № 12. P. 979-991. doi: 10.1136/bmjqs-2012-000852 (дата звернення: 03.09.2023).
33. Smits H., Supachutikul A., Mate K.S. Hospital accreditation: lessons from low- and middle-income countries. Global Health. 2014. Vol. 10. P. 65. doi: 10.1186/s12992-014-0065-9 (дата звернення: 21.07.2023).
34. Shaw C. Accreditation is not a stand-alone solution. East Mediterr. Health J. 2015. Vol. 21. № 3. P. 226-231. doi: 10.26719/2015.21.3.226 (дата звернення: 21.07.2023).
35. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 і від 2 березня 2016 р. № 285: постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 215 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 24.06.2023).
36. Ng G.K., et al. Factors affecting implementation of accreditation programmes and the impact of the accreditation process on qua-lity improvement in hospitals: a SWOT analysis. Hong Kong Med. J. 2013. Vol. 19. № 5. P. 434-446. doi: 10.12809/hkmj134063 (дата звернення: 14.08.2023).
37. Tabrizi J.S., Gharibi F. Primary healthcare accreditation standards: a systematic review. Int. J. Health Care Qual. Assur. 2019. Vol. 32. № 2. P. 310-320. doi: 10.1108/IJHCQA-02-2018-0052 (дата звернення: 04.08.2023).
38. Іваць-Чабіна А.Р. Оцінка якості надання медичної допомоги на рівні первинної ланки населенням м. Ужгорода та Ужгородського району. Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. 2020. № 2. С. 35-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2020_2_8 (дата звернення: 24.07.2023).
39. Kousgaard M.B., Thorsen T., Due T.D. Experiences of accreditation impact in general practice — a qualitative study among general practitioners and their staff. BMC Fam. Pract. 2019. Vol. 20. № 1. P. 146. doi: 10.1186/s12875-019-1034-4 (дата звернення: 23.06.2023).
40. Alshamsi A.I., Thomson L., Santos A. What Impact does accreditation have on workplaces? A qualitative study to explore the perceptions of healthcare professionals about the process of accreditation. Front. Psychol. 2020. Vol. 11. P. 1614. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01614 (дата звернення: 24.04.2023).
41. Touati N., Pomey M.P. Accreditation at a crossroads: are we on the right track? Health Policy. 2009. Vol. 90. № 2–3. P. 156-165. doi: 10.1016/j.healthpol.2008.09.007 (дата звернення: 05.05.2021).
42. Bogh S.B., et al. Hospital accreditation: staff experiences and perceptions. Int. J. Health Care Qual. Assur. 2018. Vol. 31. № 5. P. 420-427. doi: 10.1108/IJHCQA-06-2017-0115 (дата звернення: 21.04.2023).
43. Віленський А.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку державного регулювання акредитації закладів охорони здоров’я в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 61-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_6_15 (дата звернення: 21.04.2023).
44. Шумкова О.В., Шумкова В.І. Особливості міжнародної маркетингової сертифікації послуг. Економ. простір. 2022. № 179. С. 86-90. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-13 (дата звернення: 22.05.2023).
45. Reizenstein P. World Health Organization and International Society for Quality Assurance in Health Care. Udine, Italy, June 1985. Biomed. Pharmacother. 1986. Vol. 40. № 2. P. 75-76.
46.  Franchuk V.V. Sudebno-meditsinskie osobennosti nenad-lezhashcheĭ meditsinskoĭ pomoshchi v sovremennoĭ Ukraine [The forensic medical aspects of the inappropriate medical care in the mo-dern-day Ukraine]. Sud. Med. Ekspert. 2018. Vol. 61. № 2. Р. 48-52. doi: 10.17116/sudmed201861248-52 (дата звернення: 21.04.2023).
47. Zhao F., et al. Assessment of appropriateness of hospitalisations in Ukraine: analytical framework, method and findings. BMJ. 2019. Vol. 9. № 12. P. e030081. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030081 (дата звернення: 21.04.2023).
48. Mackenbach J.P., Murphy A., McKee M. Ukraine: not only a matter of geopolitics. Lancet. 2014. Vol. 383. № 9920. P. 848-850. 
49. Peabody J.W., Luck J., DeMaria L., Menon R. Quality of care and health status in Ukraine. BMC Health Serv. Res. 2014. Vol. 14. P. 446. doi: 10.1186/1472-6963-14-446. 
50. Чи укладає НСЗУ договори із неакредитованими закладами [Електронний ресурс]. URL: https://emedbuh.expertus.com.ua/817994. 
51. Guven Y. Scientific basis of dentistry. J. Istanb. Univ. Fac. Dent. 2017. Vol. 51. № 3. P. 64-71. doi: 10.17096/jiufd.04646. 
52. Cheng F.C., et al. The status of hospital dentistry in Taiwan in October 2019. J. Dent. Sci. 2020. Vol. 15. № 4. P. 505-512. doi: 10.1016/j.jds.2020.07.003. 
53. Koppelman J., Vitzthum K., Simon L. Expanding where dental therapists can practice could increase americans’ access to cost-efficient care. Health Aff. 2016. Vol. 35. № 12. Р. 2200-2206. doi: 10.1377/hlthaff.2016.0844. 
54. Круть А.Г., Горачук В.В., Михальчук В.М. Державне регулювання якості стоматологічної допомоги в Україні. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2019. Вип. 34. С. 293-306. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2019_34_33.
55. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765: постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 р. № 1216 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-2012-%D0%BF#Text. 
56. Van Vliet E.J., Soethout J., Churruca K., Braithwaite J., Luxford K., Stewart J., et al. International approaches for implementing accreditation programmes in different healthcare facilities: a comparative case study in Australia, Botswana, Denmark, and Jordan. Int. J. Qual. Health Care. 2023 May 13. Vol. 35(2). mzad026. doi: 10.1093/intqhc/mzad026. 

Повернутися до номеру