Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024

Повернутися до номеру

Досвід застосування різних схем ерадикаційної терапії інфекції Helicobacter pylori та їх ефективність в Україні

Автори: Чернявський В.В., Павловський Л.Л., Решотько Д.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Резистентність Helicobacter pylori (Hр) до антибактеріальних препаратів зросла за останні роки. Передусім це пов’язано з необґрунтованим використанням антибіотиків, як продемонструвала остання пандемія CОVID-19. Вибір оптимальної схеми та тривалості лікування є актуальним питанням сьогодення. Мета: ретроспективне дослідження ефективності 14-денних схем ерадикації Нр, що використовувались протягом 2022–2023 року, і порівняння їх ефективності та безпеки з 10-денними схемами, що застосовувалися протягом 2020–2021 року в Україні. Матеріали та методи. Ретроспективно були проаналізовані дані 242 пацієнтів (123 чоловіки та 119 жінок) віком від 18 до 65 років з хронічним гастритом і пептичною виразкою ДПК та шлунка, асоційованими з Нр. Всі пацієнти були проліковані стандартними схемами згідно з рекомендаціями Маастрихтських консенсусів 5 і 6 перегляду. Нр-інфекція підтверджувалась швидким уреазним тестом, визначенням фекального антигену та гістологічно. Результати. У результаті дослідження виявлено, що 10-денні схеми потрійної терапії мали ефективність на рівні 80–81 %. Ефективність 14-денної потрійної терапії з езомепразолом та лансопразолом була вірогідно вищою порівняно з 10-денною схемою — 85 та 86 % відповідно (p < 0,05). Проте частота побічних дій була більшою при 14-денній терапії. 10-денна потрійна схема з левофлоксацином порівняно з 10-денною стандартною потрійною терапією мала найменшу ефективність — 78 %. Проте при збільшенні тривалості терапії з левофлоксацином до 14 днів ефективність її досягала рівня ефективності 14-денної потрійної терапії — 85 %. Найвищу ефективність продемонструвала 10-денна та 14-денна терапія з фуразолідоном, який додавався до амоксициліну та левофлоксацину: 95 і 97,8 % відповідно. Висновки. Ефективність схем з кларитроміцином в Україні залишається високою. Прийом препаратів протягом 14 днів збільшує відсоток ерадикації Нр та частоту небажаних ефектів. Додавання фуразолідону до левофлоксацину та амоксициліну збільшує успішність ерадикації Нр.

Background. The resistance of Helicobacter pylori (H.pylori) to antibacterial drugs has increased in recent years. This is primarily due to the unwarranted use of antibiotics, as demonstra­ted by the recent COVID-19 pandemic. The choice of the optimal regimen and duration of treatment are current issues today. The aim: retrospective study on the effectiveness of 14-day H.pylori eradication regimens used in 2022–2023 and comparison of their effectiveness and safety with those of 10-day regimens used in 2020–2021 in Ukraine. Materials and methods. The data of 242 patients (123 men and 119 women) aged 18 to 65 years with chronic gastritis, peptic ulcer of the duodenum and stomach associated with H.pylori were analyzed retrospectively. All patients were treated with standard regimens according to the Maastricht V and VI Consensus. H.pylori infection was confirmed by a rapid urease test, determination of fecal antigen and histologically. Results. As a result of the study, it was found that 10-day regimens with triple therapy had an efficiency of 80–81 %. The effectiveness of a 14-day triple therapy with esomeprazole and lansoprazole was significantly higher compared to a 10-day regimen, 85 and 86 %, respectively (p < 0.05). Howe­ver, the frequency of side effects was higher with a 14-day therapy. A 10-day triple regimen with levofloxacin compared to a standard 10-day triple therapy had the lowest efficacy of 78 %. But when levofloxacin therapy was increased to 14 days, its effectiveness became comparable to that of a 14-day triple therapy, 85 %. The highest efficiency was demonstrated by a 10-day and 14-day therapy with furazolidone, which was added to amoxicillin and levofloxacin: 95 and 97.8%, respectively. Conclusions. The effectiveness of schemes with clarithromycin in Ukraine remains high. Taking drugs for 14 days increases the percentage of H.pylori eradication and the frequency of unwanted effects. Addition of furazolidone to levofloxacin and amo­xicillin increases the rate of successful H.pylori eradication.


Ключові слова

ерадикація; Helicobacter pylori; резистентність; фуразолідон

eradication; Helicobacter pylori; resistance; furazolidone


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Ferlay J., Soerjomataram I., Ervik M., Dikshit R., Dikshit R., Eser S., et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2013.
 2. Plummer M., Franceschi S., Vignat J., Forman D., De Martel C. Global burden of gastric cancer attributable to Helicobacter pylori. Int J Cancer. 2015. 136. 487-490. doi: 10.1002/ijc.28999.
 3. Sala A. Gastric MALT lymphoma and Helicobacter pylori. Med Clin (Barc). 2019 Jan 18. 152(2). 65-71. doi: 10.1016/j.medcli.2018.09.006.
 4. Osyodlo G., Kotyk Y., Kalashnikov M., Osyodlo V. Prevalence, clinical course and treatment of chronic gastritis at the pre–sent stage. Gastroenterology. 2021. 55(2). 74-80. DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.55.2.2021.233627.
 5. Savoldi A., Carrara E., Graham D.Y., Conti M., Tacconelli E. Prevalence of antibiotic resistance in Helicobacter pylori: A systematic review and meta-analysis in World Health Organization Regions. Gastroenterology. 2018. 155. 1372-1382. DOI: 10.1053/j.gastro.2018.07.007.
 6. Malfertheiner P., Megraud F., Rokkas T. et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. Gut. 2022. 71. 1724-1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745.
 7. Megraud F., Bruyndonckx R., Coenen S. et al. Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe in 2018 and its relationship to antibiotic consumption in the community. Gut. 2021 Oct. 70(10). 1815-1822. doi: 10.1136/gutjnl-2021-324032.
 8. Boyanova L., Hadzhiyski P., Gergova R., Markovska R. Evolution of Helicobacter pylori Resistance to Antibiotics: A Topic of Increasing Concern Antibiotics (Basel). 2023. 12(2). 332. DOI: 10.3390/antibiotics12020332.
 9. Ioana Dascălu R., Bolocan A., Dan Nicolae Păduaru Alexandru Constantinescu et al. Multidrug resistance in Helicobacter pylori infection. Front Microbiol. 27 February 2023 Sec. Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy. Vol. 14. 2023. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1128497.
 10. Karbalaei M., Talebi Bezmin Abadi A., Keikha M. Clinical relevance of the cagA and vacA s1m1 status and antibiotic resistance in Helicobacter pylori: A systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2022. 22. 573. DOI: 10.1186/s12879-022-07546-5.
 11. Nikulina L., Solovyova G., Svintsitskyi I., Koliada A., Kovalova A. Relationship of helicobacter pylory Cag A and Vac A status to morphological changes of gastric mucosa and primary clarithromycin resistance rate in patients with chronic gastritis a cross-sectional study. Wiad Lek. 2023. 76(4). 709-714. DOI: 10.36740/WLek202304103.
 12. Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. et al. Ma–nagement of Helicobacter pylori infection-the Maastricht V/Flo–rence Consensus Report. Gut. 2017. 66(1). 6-30. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-312288.
 13. Bradley J. Langford, Jean-Paul R. Soucy, Valerie Leung et al. Antibiotic resistance associated with the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2023. 29(3). 302-309. DOI: 10.1016/j.cmi.2022.12.006.
 14. Вдовиченко В.І., Бодревич Б.Б., Демідова А.Л. Регіональна та індивідуальна резистентність штамів Helicobacter pylori до антибіотиків у Львівській області: стан і перспективи. Крим. тер. журн. 2010. Т. 2. № 2. С. 69-73.
 15. Вдовиченко В.І., Демидова А.Л. Динаміка резистентності штамів Helicobacter pylori до антибіотиків та ефективність лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Сучасна гастроентерол. 2006. № 4. С. 55-59.
 16. Kamal A., Mohamed Ghazy R., Sherief D., Ismail A., Walid Ismail Ellakany. Helicobacter pylori eradication rates using clarithromycin and levofloxacin-based regimens in patients with previous COVID-19 treatment: a randomized clinical trial. BMC Infect Dis. 2023. 23. 36. DOI: 10.1186/s12879-023-07993-8.
 17. Graham D.Y., Moss S.F. Antimicrobial susceptibility testing for Helicobacter pylori is now widely available: when, how, why. Am J Gastroenterol. 2022. 117. 524-8.
 18. Resina E., Javier P. Gisbert. Rescue Therapy with Furazolidone in Patients with at Least Five Eradication Treatment Failures and Multi-Resistant H. pylori infection. Antibiotics. 2021. 10(9). 1028. DOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics10091028.
 19. Zhuge L., Wang Y., Wu S., Zhao R.L., Li Z., Xie Y. Furazolidone treatment for Helicobacter Pylori infection: A systematic review and meta-analysis. Helicobacter. 2018. 23. e12468. DOI: 10.1111/hel.12468.
 20. Song C., Qian X., Zhu Y., et al. Effectiveness and safety of furazolidone-containing quadruple regimens in patients with Helicobacter pylori infection in real-world practice. Helicobacter. 2019. 24. e12591. DOI: 10.1111/hel.12591.

Повернутися до номеру