Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024

Повернутися до номеру

Вплив ожиріння на параметри калікреїн-кінінової системи і протеолізу при хронічному панкреатиті біліарного генезу

Автори: Бабінець Л.С., Кицай К.Ю., Микуляк В.Р.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Клінічною практикою і наукою накопичено дані про те, що пацієнти з ожирінням хворіють на тяжкі форми гострого і хронічного панкреатиту (ХП), що пояснюється скупченням жиру навколо підшлункової залози (ПЗ), зниженням активності панкреатичних ферментів. Мета: визначення особливостей калікреїн-кінінової системи (ККС) і протеолізу при хронічному панкреатиті біліарного генезу залежно від наявності супутнього ожиріння. Матеріали та методи. Було обстежено 137 пацієнтів із ХП біліарного генезу (ХБП), яких поділили на дві групи залежно від наявності супутнього ожиріння: І групу становили 22 пацієнти із ізольованим ХБП, ІІ групу — 115 хворих на ХБП із супутнім ожирінням. Результати. Отримані результати засвідчили, що із підвищенням маси тіла пацієнтів при ХБП відбувалось поглиблення патологічного дисбалансу ККС із посиленням активації запалення і зниженням захисного потенціалу системи протеолізу. Збільшення ступеня ожиріння при ХБП супроводжувалось посиленням дисбалансу ККС і протеолізу таких пацієнтів із зростанням рівня протеолітичних ензимів, які чинять пошкоджувальну дію на тканини ПЗ та печінки і мають прозапальну активність, а також зниженням вмісту ферментів-інгібіторів системи протеолізу, що вірогідно ослаблювало захисний потенціал ККС і протеолізу. Висновки. 1. Було доведено наявність вищої активності протеолізу (протеолітичної активності і калікреїну) і зниження активності ферментів-інгібіторів (α2-МГ і кінінази ІІ) у пацієнтів із хронічним біліарним панкреатитом за наявності супутнього ожиріння щодо таких без ожиріння (p < 0,05). 2. Із зростанням ступеня ожиріння у пацієнтів із хронічним біліарним панкреатитом підвищувалась активність протеолізу і знижувалась активність відповідних ферментів-інгібіторів, що вказує на посилення системного запального процесу в організмі при збільшенні маси тіла пацієнтів, що потрібно враховувати при формуванні комплексного лікування таких пацієнтів.

Background. Clinical practice and science have accumulated data that obese patients suffer from severe forms of acute and chronic pancreatitis, which is explained by the accumulation of fat around the pancreas, a decreased activity of pancreatic enzymes. The purpose of the study is to describe the features of the kallikrein-kinin system and proteolysis in chronic biliary pancreatitis (CBP), depending on the presence of comorbid obesity. Materials and methods. One hundred and thirty-seven patients with chronic biliary pancreatitis were examined and divided into two groups depending on the presence of comorbid obesity: group I consisted of 22 patients with CBP and group II — of 115 patients with CBP and obesity. Results. The obtained results proved that an increase in body weight of patients with CBP lead to a more severe kallikrein-kinin system imbalance, with enhanced activation of inflammation and a decrease in the protective effect of the proteolysis. An increase in the degree of obesity in patients with CBP was accompanied by a more severe kallikrein-kinin system and proteolytic imbalance with an increase in the proteolytic enzymes level that have a damaging effect on the hepatic and pancreatic tissues and have a pro-inflammatory activity, as well as by a decrease in the content of the proteolytic enzyme inhibitors, which reliably weakened the protective effect of kallikrein-kinin system and proteolysis. Conclusions. 1) It was proved that there is a higher activity of the kallikrein-kinin system (accor­ding to proteolytic activation and kallikrein levels) and a decrease in the activity of proteolytic enzyme inhibitors (α2-macroglobulin and kininase II) in patients with chronic biliary pancreatitis and comorbid obesity compared to those without obesity (p < 0.05). 2) An increase in the degree of obesity lead to an increase of proteolytic activity and a decrease in the content of the proteolytic enzyme inhibitors in patients with chronic biliary pancreatitis. It was proved the aggravating effect of obesity on the kallikrein-kinin system and proteolytic imbalance, which must be taken into account while forming a comprehensive treatment of such patients.


Ключові слова

панкреатит; ожиріння; протеоліз; підшлункова залоза

pancreatitis; obesity; proteolysis; pancreas


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Evidence-based clinical practice guidelines for chronic pancreatitis 2021 / Shimizu K. et al. Journal of Gastroenterology. 2022. Vol. 57. P. 709-724. doi: 10.1007/s00535-022-01911-6.
 2. Mechanisms of obesity- and diabetes mellitus-related pancrea–tic carcinogenesis: a comprehensive and systematic review / Ruze R. et al. Signal Transduction and Targeted Therapy. 2023. Vol. 8. № 139. doi.org/10.1038/s41392-023-01376-w.
 3. The Role of the Body Mass Index in the Acute Pancreatitis Evolution / Padureanu V. et al. Current Health Sciences Journal. 2021. Vol. 47. № 1. Р. 49-53. doi: 10.12865/CHSJ.47.01.08.
 4. Association of Pancreatic Steatosis With Chronic Pancreatitis, Obesity, and Type 2 Diabetes Mellitus / Tirkes T. et al. Pancreas. 2019. Vol. 48. № 3. Р. 420-426. doi: 10.1097/MPA.0000000000001252.
 5. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis / Gardner T.B. et al. The American Journal of Gastroenterology. 2020. Vol. 115. № 3. Р. 322-339. doi: 10.14309/ajg.0000000000000535.
 6. Protease-sensitive pancreatic lipase (PNLIP) variants are associated with early onset chronic / Lasher D. et al. The American Journal of Gastroenterology. 2019. Vol. 114. № 6. Р. 974-983. doi: 10.14309/ajg.0000000000000051.
 7. Clube Portugues do Pancreas Recommendations for Chronic Pancreatitis: Etiology, Natural History, and Diagnosis (Part 1) / Rodrigues E. et al. Portugese Journal of Gastroenterology. 2019. Vol. 26. Р. 346-355. DOI: 10.1159/000497388.
 8. Pancreatic triglyceride lipase mediates lipotoxic systemic inflammation / De Oliveira C. et al. Journal of Clinical Investigation. 2020. Vol. 130. № 4. Р. 1931-1947. doi: 10.1172/JCI132767.
 9. Kallikrein-kinin system disbalance in chronic pancreatis in combination with metabolic syndrome / Babinets L. et al. Wiadomości Lekarskie. 2019. Vol. 72. № 11. Р. 2113-2116. DOI: 10.36740/WLek201911110.
 10. Kebkalo A., Tkachuk O., Reyti A. Features of the course of acute pancreatitis in patients with obesity. Polish Journal of Surgery. 2019. Vol. 91. № 6. Р. 28-34. doi: 10.5604/01.3001.0013.4147.
 11. Alcohol predisposes obese mice to acute pancreatitis via adipose triglyceride lipase-dependent visceral adipocyte lipolysis / Yang X. et al. Gut. 2023. Vol. 72. № 1. Р. 212-214. doi: 10.1136/gutjnl-2022-326958.
 12. Obesity and alcoholic etiology as risk factors for multisystem organ failure in acute pancreatitis: Multinational study / Lee P. et al. United European Gastroenterology. 2023. Vol. 11. № 4. Р. 383-391. doi: 10.1002/ueg2.12390. 
 13. Pancreatitis: A Tale of Two Proteases / Nikam A. et al. Gastroenterology. 2018. Vol. 154. № 3. Р. 482-484. DOI: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.01.017.
 14. The Plasma Kallikrein-Kininogen Pathway Is Critical in the Pathogenesis of Colitis in Mice / Wang B. et al. Frontiers in Immuno–logy. 2018. Vol. 9. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00021.
 15. Plasma kallikrein contributes to ambient particulate matter-induced lung injury / Wang B. et al. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2019. Vol. 518. № 3. Р. 409-415. DOI: 10.1016/j.bbrc.2019.07.060.
 16. Remodelling of the tumour microenvironment by the kallikrein-related peptidases / Srinivasan S. et al. Nature Reviews Cancer. 2022. Vol. 22. № 4. Р. 223-238. doi: 10.1038/s41568-021-00436-z.
 17. NHBA is processed by kallikrein from human saliva / Pantano E. et al. PLoS One. 2019. Vol. 14. № 8. e0203234. doi.org/10.1371/journal.pone.0203234.
 18. Obesity in adults: a clinical practice guideline / Wharton S. et al. Canadian Medical Association Journal. 2020. Vol. 4. № 192. Р. 875-891. doi: 10.1503/cmaj.191707.

Повернутися до номеру