Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
4 (47) 2013

Імунна тромбоцитопенія в дітей
Автори: Дубей Л.Я., Трояновська О.О., Цимбалюк І.П., Дорош О.І, Дубей Н.В., Сапужак М.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр, м. Львів; ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Особливості позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей
Автори: Крючко Т.О., Несіна І.М., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові особливості імунної системи у дітей із дитячих будинків у стані клінічного здоров’я
Автори: Височина І.Л. Державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія» МОЗ України
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні підходи до диференціальної діагностики функціональних захворювань кишечника у дітей
Автори: Шадрін О.Г., Платонова О.М., Старець О.О., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ», м. Київ, Одеський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості мікроциркуляторних порушень слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті
Автори: Боброва В.І., П’янкова О.В., Надточій Н.І., Вороніна С.С., Замула В.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Дитяча клінічна лікарня № 9, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Жіноча консультація — найважливіша ланка у профілактиці внутрішньоутробної гіпоксії плода (аналіз літературних та власних досліджень)
Автори: Хоменко В.А., Могілевкіна І.О., Яковлева Е.Б., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Можливості застосування левоцетиризину в терапії бронхітів та пневмоній у дітей з атопічними станами
Автори: Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Можливості моніторингу гострих бронхолегеневих захворювань у дітей  на основі аналізу конденсату  видихуваного повітря
Автори: Одинець Ю.В., Ручко А.Ф., Череднікова Т.Ю., Харківський національний медичний університет, кафедра педіатрії № 2
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан артеріального тиску у дітей,  хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
Автори: Романкевич І.В., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The features of the microcirculation disoders in gastric mucosa and duodenal intestine in children with chronic gastroduodenitis
Автори: Bobrova V.I., P’yankova А.V., Nadtochу Н.І., Voronina S.S, Zamula V.V., National Medical University of O.O. Bogomolets, Kiev, Pediatric Clinical Hospital, Kyiv
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хронічна гранулематозна хвороба:  досвід діагностики та лікування в дітей
Автори: Чернишова Л.І.1, Волоха А.П.1, Бондаренко А.В.1, Гільфанова А.М.1, Чернишов В.П.2, 1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Age features of the immune system in children from orphanages in the state of clinical care
Автори: Vysochyna I.L., State institution «Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Принципи харчової корекції функціональних розладів травної системи у дітей раннього віку
Автори: Няньковський С.Л., Івахненко О.С., Яцула М.С., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей: вопросы диагностики и терапии
Автори: Юлиш Е.И.1, Чернышева О.Е.1, Кривущев Б.И.1, Глинская Е.В.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Blood pressure status in children with juvenil rheumatoid arthritis
Автори: Ivanna Romankevych, P.L.Shupik Natoinal Medical Academy of Post-Graduate Education, Department of Pediatrics №2, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дождались…
Автори: Богадельников И.В., Вяльцева Ю.В., Кравченко Н.Г., Сюрина Н.А., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н. ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Chronic granulomatous disease – the experience of diagnostic and treatment in children
Автори: Chernyshova L.I. 1, Volokha A.P. 1, Bondarenko A.V. 1, Gilfanova A.M. 1, Chernyshov V.P. 2, 1 National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L.Shupyk, 2 SI “Institute of Gynecology, Obstetrics and Pediatrics NAMS Ukraine”
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Применение Эспумизана  в детской гастроэнтерологии
Автори: Ярошевская Т.В., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
New approaches to the differential diagnosis of functional bowel diseases in children
Автори: Shadrin O., Platonova O., Starets O., «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Academy of Medical Sciences", Kyiv, Odessa National Medical University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
«Угадай мелодию», или многокомпонентные циклические и нециклические инфекционные процессы в практике педиатра
Автори: Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н., Смирнов Г.И. Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Features of extraesophageal manifestations  of gastroesophageal reflux disease in children
Автори: Kryuchko T.A., Nesinа I.M., High State Educational Institution "Ukrainian Medical Stomatological Academy", Poltava, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Antenatal care is the most important link for prevention of intrauterine fetal hypoxia (an analysis of research and literature on)
Автори: V.A. Khomenko, I.A. Mohilevkina, E.B. Yakovleva, Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk Regional Centre of Maternity and Childhood Care
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зіставлення стану фетоплацентарного кровотоку  та перебігу раннього неонатального періоду  в новонароджених від багатоплідної вагітності
Автори: Волосовець О.П.1, Сенаторова А.В.2, Ріга О.О.2, 1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, 2 Харківський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Today''s problems of vaccinology
Автори: Bogadelnikov I.V., Kruger Е.А., Bobrysheva A.V., Ilyin, A.V., Smirnov G.I.
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Бронхолегенева дисплазія  у недоношених новонароджених:  патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 1)
Автори: Снисарь В.I.1, Оболонський О.I.2, Сурков Д.М.2, Капустіна О.Г.2, Волков Д.Г.2, 1 Дніпропетровська медична академія, 2 Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Дніпропетровськ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Bronchopulmonary dysplasia in premature newborns: pathogenesis, clinical features, treatment and prevention.
Автори: 1V.I. Snysar, 2O.I. Obolonsky. 2D.N. Surkov, 2O.G. Kapustina, 2D.G.Volkov. 1 Dnepropetrovsk Medical Academy of Ukrainian Ministry of Common Health, 49044, Dzerjinskogo St, 9, Dnepropetrovsk, Ukraine 2Dnepropetrovsk Regional Children’s Hospital, 49100, Kosmitcheskaya St, 13, Dnepropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Эффективность консервативной тактики  при закрытых повреждениях паренхиматозных  органов брюшной полости у детей
Автори: Журило И.П., Мишаков С.В., Грона В.Н., Лепихов П.А., Москаленко С.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
A new pediatric problem
Автори: Bogadelnikov I.V., VyaltsevaY.V., Kravchenko N. G., Syurina N.A., Mazinova E.R., Dyadyura E.N., Crimea State Medical University named after SI St. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Магниты — агрессивные и опасные инородные тела пищеварительного канала у детей
Автори: Грона В.Н., Буслаев А.И., Колодязный Р.П., Черкун А.В., Вакуленко М.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Guess a melody. Multicomponent, cyclic and acyclic infectious processes in the pediatric practice
Автори: Kruger Е.А., Bogadelnikov I.V., Bobrysheva A.V., Mazinova E.R., Diadiura E.N., Smirnov G.I., Crimea State Medical University named after SI St. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лечебная тактика при осложнениях БЦЖ-вакцинации у детей
Автори: Журило И.П., Черкун А.В., Кириллова Т.В., Лепихов П.А., Буслаев А.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Comparison of placentofetal blood flow state and early neonatal period course in multiple pregnancy newborns
Автори: O.P. Volosovets, A.V. Senatorova*, O. O. Riga*, Bogomolets National Medical University, *Kharkiv National Medical University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Проблемы сегодняшней вакцинологии
Автори: Богадельников И.В., Бобрышева А.В., Крюгер Е.А., Ильин А.В., Смирнов Г.И., Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Therapeutic approach in surgical complications of BCG vaccination in children
Автори: N.L.Kushch Pediatric Surgery Clinic (Head of the clinic. – M.D., Prof. I.P.Zhurilo), M. Gorkiy Donetsk National Medical University (Rector – corresponding member of Academy of Medical Science of Ukraine, prof. Y.V.Dumansky).
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Вивчення впливу ексайтотоксичних амінокислот на ступінь порушення свідомості при гнійних менінгітах у дітей
Автори: Пипа Л.В., Свістільнік Т.В., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
The possibilities of acute bronchopulmonary diseases’ monitoring based on analysis of expired air condensate
Автори: Y.V.Odinets, A.F.Ruchko, T.Y.Cherednicova, Kharkov State Medical University, Pediatric Department N2
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3б. Протеины NLR семейства, участвующие в активации ASC-ассоциированного пути возбуждения. Инфламмасомы
Автори: Абатуров А.Е.1, Волосовец А.П.2, Юлиш Е.И.3, 1 ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», 2 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Magnets - aggressive and dangerous foreign bodies digestive tract in children
Автори: Grona V.N., Buslayev A.I., Kolodyazny R.P., Cherkun A.V., Vakulenko M.V., Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Regional Children’s Hospital, Donetsk, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Рецензия  на учебник «Дитяча імунологія» / Под ред.  Чернышовой Л.И., Волохи А.П. — К.: ВСВ «Медицина»,  2013. — 720 с.
Автори: Юлиш Е.И., д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Абатуров А.Е., д.м.н., профессор, Днепропетровская государственная медицинская академия
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сonservative approach efficacy in closed injuries of parenchymal abdominal cavity organs in children
Автори: I.P. Zhurilo, S.V. Mishakov, V.N. Grona, P.A. Lepikhov, S.V. Moskalenko, N.L. Kushch Pediatric Surgery Clinic (Head of the clinic. – M.D., prof. I.P. Zhurilo), M. Gorkiy Donetsk National Medical University (Rector – corresponding member of Academy of Medical Science of Ukraine, prof. Y.V. Dumansky).
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Studying of influence excitotoxic of amino acids on the degree of infringement of consciousness at purulent meningitises at children
Автори: Pypa L.V., Svistilnik Т.V., Vinnitsa national medical university named by N.I.Pirogova, department of pediatrics of faculty advanced studies
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця