Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
7 (58) 2014

Особливості запального процесу у дітей раннього віку з різними формами гострих бронхітів
Автори: Абатуров О.Є., Русакова О.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Місце синбіотиків у терапії та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї в дітей
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у детей с систолической дисфункцией миокарда под влиянием терапии
Автори: Ахназарянц Э.Л. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метод профилактики острых респираторных инфекций у детей с врожденными пороками сердца
Автори: Бордюгова Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка структури сенсибілізації до пилку серед дитячого населення Львівської області протягом 20-річного спостереження
Автори: Беш Л.В., Новікевич С.З., Задворна О.І., Оліярник Л.Ю. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Алергологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гендерні особливості та клініко-прогностичне значення маркерів нейрогенного та алергічного запалення у хворих на бронхіальну астму дітей
Автори: Недельська С.М., Акулова О.Ю., Солодова І.В., Мазур В.І. - Запорізький державний медичний університет, кафедра факультетської педіатрії
Рубрики: Алергологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вірусні діареї у дітей: клінічні прояви, інновації в лікуванні
Автори: Крамарьов С.О., Виговська О.В., Палатна Л.О., Євтушенко В.В., Марков А.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Євтушенко О.М., Дзюба О.Л. - Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Особенности ранней неонатальной и постнатальной диагностики, клиники, лечения и прогноз при атрезии трехстворчатого клапана
Автори: Калашникова Е.А., Никитина Н.А. - Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Инфекция мочевой системы у детей. Подходы к этиотропной терапии
Автори: Чернышева О.Е., Ярошенко С.Я. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми Частина 2
Автори: Римша С.В., Пипа Л.В., Свістільнік Р.В., Лисиця Ю.М. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Психіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Неонатальні аритмії: тріпотіння передсердь
Автори: Гончарь М.О., Сенаторова Г.С., Бойченко А.Д., Шипко А.Ф., Ріга О.О. - Харківський національний медичний університет; Кондратова І.Ю. - Регіональний перинатальний центр; Страшок О.І. - Обласний дитячий кардіологічний центр, м. Харків; Сенаторова А.В., Тесленко Т.О., Губарь Н.В. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Медикаментозная регуляция активности NLR-ассоциированного возбуждения
Автори: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Маркеры ремоделирования дыхательных путей при бронхолегочных заболеваниях
Автори: Чернышева О.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Features of the inflammatory process at infants with different forms of acute bronchitis
Автори: Abaturov A.Е., Rusakova Е.A. - State Institution «Dnipropetrovsk State Medical Academy of Ministry of Public Health of Ukraine»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinacal and smmunological features allergenspecific smmunotherapy asthma in children
Автори: Nedelska S.M., Taran N.M. - Zaporozhye State Medical University Department of Pediatrics Faculty Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Gender features and clinical and prognostic significance of markers neurogenic and allergic inflammation in children with asthma
Автори: Nedelskaya S.N., Akulova E.Y., Solodova I.V., Mazur V.I. - Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Method of prevention of the recurrent respiratory infections in children with congenital heart disease
Автори: Bordyugova E.V. - Donetsk National Medical University named after M. Gorky
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The Pollen Sensitization Structure Dynamics of the Children In Lviv Region Over the past 20 Years
Автори: L.Besh. Novikevych, O. Zadvorna, L. Oliyarnyk. - Danylo Halytsky Lviv National University of Medicine; Lviv City Child Center of Allergology, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Dynamics of heart rate variability in children with systolic dysfunction under the influence of cardiac therapy
Автори: E. Akhnazariants - Public Institution “Institution of child and adolescence welfare of National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkov, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Depression and the suicidal behaviour bound by at children and teenagers, modern views and the state of the problem
Автори: RymshaS.V., PypaL.V., SvistilnikR.V., LisitsaJ.N. - Vinnitsa national medical university named by N.I.Pirogov (Vinnitsa, Ukraine)
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Peculiarities of the early neonatal and postnatal diagnostics, clinical picture, treatment and prognosis with tricuspid atresia
Автори: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O. - Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Cardiac arrythmias in neonates: atrial flutter
Автори: Gonchar M.A., Senatorova G.S., Boychenko A.D., Shipko A.F., Riga О.О., Kondratova I.Yu, Strashok А.I., Senatorova A.V., Теslenко Т.О., Gubar N.V.
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця