Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
3 (63) 2015

Значення однонуклеотидних поліморфізмів в генах mTOR (rs11121704) та ATG5 (rs510432) в розвитку алергічних захворювань у дітей
Автори: Волосовець О.П., Досенко В.Є., Кривопустов С.П., Павлик О.В., Ємець О.В., Строй Д.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Алельний поліморфізм гена eNOS у дітей, які страждають від бронхіальної астми, за еозинофільного та пауцигранулоцитарного субтипу запалення бронхів
Автори: Безруков Л.О., Колоскова O.K., Білоус Т.М., Богуцька Н.К. — Буковинський державний медичний університет МОЗ України, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості астенічного синдрому та вегетативних порушень у дітей із позагоспітальною пневмонією
Автори: Няньковський С.Л., Бабік І.В. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Скринінг умісту холестерину в плазмі крові дітей із родин хворих на цукровий діабет
Автори: Приступюк Л.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Місце пробіотиків у терапії та профілактиці виникнення вторинного ацетонемічного синдрому
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. — Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Небажані ефекти базисної терапії у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму
Автори: Дудник В.М., Хромих К.В. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Харчові дефіцити у дітей перших 3 років життя за даними мультицентрового дослідження в Україні
Автори: Няньковський С.Л., Добрянський Д.О., Івахненко О.С., Яворська М.О. — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Заєць В.В., Платонова О.М., Шадрін О.Г. — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Клименко В.А., Солодовнік Г.Л. — Харківський національний медичний університет

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз  при тетраде Фалло
Автори: Калашникова Е.А., Никитина Н.А.
Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Вирусные стоматиты
Автори: Маврутенков В.В.
Кафедра инфекционных болезней ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром Шерешевського — Тернера: фенотипова варіабельність хромосомного поліморфізму
Автори: Ризничук М.О., Пішак В.П. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение и профилактика недостаточности и дефицита витамина D у детей и подростков
Автори: Абатуров А.Е., Борисова Т.П., Кривуша Е.Л.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Новые подходы к антибактериальной терапии острых тонзиллофарингитов у детей
Автори: Больбот Ю.К. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості інфузійної терапії в дітей у критичному стані
Автори: Снісарь В.І. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Стан системи «плацента — плід — новонароджений» у вагітних з порушенням мікробіоценозу пологових шляхів
Автори: Ауссі Марван, Мацинін А.Н.
Кафедра акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай сочетания врожденного порока сердца и обратного расположения внутренних органов у подростка
Автори: Лимаренко М.П., Бордюгова Е.В., Смирнова Т.В.(1), Власенко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
(1) — Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте (часть 1)
Автори: Абатуров А.Е. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Screening of blood plasma cholesterol level in children from families with diabetes mellitus
Автори: L. Prystupiuk — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Allelic polymorphism of enos gene in children with eosinophilic and paucigranulocytic inflammatory subtypes of the bronchi in bronchial asthma
Автори: Bezrukov L.O., Koloskova O.K, Bilous T.M., Bogutska N.K.
Bukovinian State Medical University, Ministry of Health Care of Ukraine,
Department of Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Significance of single-nucleotide polymorphisms (rs11204981) in mTOR gene and (rs510432) ATG5 in the development of atopic diseases.
Автори: Volosovets O., Dosenko V., Kryvopustov S., Pavlyk O., Iemets O., Stroy D.
O.Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
The early neonatal, postnatal diagnosis, clinical picture, treatment and prognosis of tetralogy of fallot
Автори: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O.
Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical observation of a child with Daun syndrome and malabsorbtion glucose – galactose syndrome.
Автори: Kozhemyaka A.I., Zdybskaya E.P., Sirenko T.V., Plakhotnaya O.N., Vyun N.R.
Kharkiv National Medical University
Municipal Health Care institution “Kharkiv Regional Pediatric Clinical Hospital 1, Kharkiv, Ukraine.

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical case of the combination of congenital heart disease and reversing the internal organs of a teenager
Автори: Lymarenko M.P., Bordugova O.V., * Smyrnova T.V., Vlasenko A.I.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine
*Institute of Urgent and Restoration Surgery, Donetsk

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Viral stomatitis
Автори: Mavrutenkov V.V. — Department of infectious diseases of SE “Dnipropetrovsk medical academy of Health ministry of Ukraine”, Dnipropetrovsk city, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
State of the system placenta-fetus-newborn at the pregnant with disorder of microbiocoenosis of sex ways
Автори: Aussi Marvan, Matsynin A.N. — Obstetrics and Gynecology Department № 2 Donetsk National Medical University named after M. Gorky
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Features of the humoral immune response school-age children with early-onset asthma, according to acetylation polymorphism
Автори: U.I. Marusyk — Bukovinian State Medical University, Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases, Department of nursing and higher nursing education, Chernivtsi
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Positive aspects of dental unit restoration at the outpatient department of City Children''s Hospital
Автори: I.A. Mochalov, O.V. Klitynska — State Higher Educational Institution "Uzhhorod National University", Uzhgorod
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Turner syndrome: phenotypic variability of chromosomal polymorphism
Автори: M.O.Riznichuk, V.P.Pishak — Bukovinian State Medical University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Side effects of basic therapy in children with allergic asthma
Автори: V.M.Dudnyk, K.V. Khromykh — Pirogov Vinnitsa National Medical University, Vinnitsa, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження