Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
8 (59) 2014

Стан здоров’я та прогноз поширеності захворювань серед підлітків України
Автори: Пересипкіна Т.В. — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Кількісні показники інформаційного та інноваційного ресурсів науково-дослідницьких робіт, виконаних в Україні в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків
Автори: Водолажський М.Л. — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Раціональна фармакотерапія гострого вірусного тонзилофарингіту в дітей
Автори: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. — Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив токсигенних штамів Helicobacter pylori на тяжкість перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей
Автори: Нальотов А.В. — Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-ехокардіографічна діагностика походження пролапсу мітрального клапана в дітей
Автори: Кондратьєв В.О. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра госпітальної педіатрії № 1; Абатурова Н.І., Порохня Н.Г., Кунак О.В. — КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Параметры 6-минутного теста ходьбы у подростков с заболеваниями органов кровообращения
Автори: Толмачева С.Р., Богмат Л.Ф., Никонова В.В. — ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков; Головко Т.А. — Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Рубрики: Кардіологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Опыт применения левоцетиризина в педиатрической практике
Автори: Марушко Ю.В. — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Изолированный стеноз легочной артерии: ранняя неонатальная и постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз
Автори: Калашникова Е.А., Никитина Н.А. — Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса: случай у ребенка раннего возраста
Автори: Каладзе Н.Н., Юрьева А.В., Гафарова Л.Д. — ГУ «Крымский государственный университет имени С.И. Георгиевского»; Филимоненкова В.А. — Крымское республиканское учреждение «Детская клиническая больница»; Шипунова Т.И., Писаренко А.С. — Городская детская клиническая больница № 3, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний випадок атипового перебігу МПО-АНЦА-асоційованого васкуліту
Автори: Боярчук О.Р., Сміян С.І. — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз у новорожденного ребенка
Автори: Кожемяка А.И., Клименко В.А., Кандыба В.П. — Харьковский национальный медицинский университет; Пионтковская О.В., Халтурина Т.А., Постников А.В., Перхун М.И., Зоря О.А. — КУОЗ «ОДКБ № 1», г. Харьков
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай синдрома Хейнера
Автори: Клименко В.А., Ащеулов А.М. — Харьковский национальный медицинский университет; Синдеева Н.Т. — КУЗ «ОДКБ № 1», г. Харьков
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний випадок хвороби Вільсона — Коновалова (гепатолентикулярної дегенерації)
Автори: Цицюра О.О., Лембрик І.С., Шлімкевич І.В., Тимощук О.В. — ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра педіатрії; Туркін Ю.В., Куцела І.А. — Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Дидактические подходы к преподаванию фармакотерапии в педиатрии
Автори: Пахольчук О.П. — Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Эндогенные оксиданты и антиоксидантная система человеческого организма
Автори: Абатуров А.Е. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Clinical case of heiner syndrome
Автори: Klymenko V.A., Ashcheulov A.M. - Kharkiv National Medical University; Sindieieva N.T. - Kharkiv Regional Children’s Clinical Hospital #1, Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Isolated pulmonary artery stenosis: early neonatal and postnatal diagnostics, clinical manifestations, treatment and prognosis
Автори: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O. - Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Quantitative information resources and innovative research work carried out in ukraine in the field of child and adolescent health
Автори: Vodolazhskiy M. - State Institution "Institute for children and adolescents health care of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Clinical-echocardiographic diagnostics of origin of  mitral valve prolapse in children
Автори: Kondratiyev V.A., Abaturova N.I., Porokhnya N. G., Kunak E.V. - SI« Dnepropetrovsk medical academy of MH of Ukraine»; CE «Dnepropetrovsk regional children''s clinical hospital»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical case of disease Wilson - Konovalova (Hepatolenticular degeneration) of a child
Автори: Tsytsyura O.O., Lembryk I.S., Tymoshchuk O.V., Shlimkevych I.V., Turkin Yu.V., Kutsela I.A. - High State Educational Institution "Ivano-Frankivsk National Medical University"; Department of Pediatrics (Head. Department. Prof. Volosyanko A. B.); Regional Clinical Hospital (Chap. Physician Koturbash R.Y.)
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Features atopic reactivity in scool-age children with with severe asthma
Автори: U.I. Marusyk - Bukovinian State Medical University, Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases; O.K. Koloskova - Head of Department – professor, MD, Department of nursing and higher nursing education, Chernivtsi
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Didactic approaches to the teaching of the pharmacotherapy in pediatria
Автори: Pakholchuk O. - Zaporizhia state medical university, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
A 6 minute walk test in adolescents with the circulation organs diseases
Автори: S.R. Tolmachova, L.F. Bogmat1, V.V. Nikonova - SI "Institute for children and adolescents health care of the NAMS of Ukraine", Kharkiv; T.A. Golovko - V.Karazin Kharkiv National University
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Case report of atypical course of mpo-anca associated vasculitis
Автори: Boyarchuk O.R., Smiyan S.I. - I.Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Langerhans cell hystiocytosis in child of young age
Автори: N.N. Kaladze, A.V. Yurieva, L.D. Gafarova - PI «Crimean State University named after S.I. Georgievskiy»; V.A. Filimonenkova - The Crimean Republican institution «Children’s Clinical Hospital»; T.I. Shipunova, A.S. Pysarenko - City children''s Clinical Hospital № 3, Simferopol
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця